Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13623
Tilintarkastuksen oheispalvelut Suomessa - Oheispalveluiden kehitys vuosina 2009-2012 ja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus oheispalveluiden kysynnän määrään
Tekijä: Leino, Oskari
Otsikko: Tilintarkastuksen oheispalvelut Suomessa - Oheispalveluiden kehitys vuosina 2009-2012 ja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus oheispalveluiden kysynnän määrään
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; palvelut; service; tilitoimistot; firms of accountants; tilintarkastus; auditing; kysyntä; demand; palkkiot; remuneration
Sivumäärä: 73
Avainsanat: tilintarkastuksen oheispalvelut, tilintarkastus, oheispalkkiot, tilintarkastuspalkkiot, Fee Ratio, big4 –tilintarkastusyhteisöt
Tiivistelmä:
Tutkielman teoreettisen osan tarkoituksena oli luoda käsitys tilintarkastuksen ja oheispalveluiden teoriasta ja palkkionmuodostumisesta. Empiirisen osan tavoitteita oli kolme kappaletta. Ensiksikin tavoitteena oli selvittää, miten oheispalkkioiden määrä on Suomessa kehittynyt vuosina 2009-2012. Toisena tavoitteena oli puolestaan selvittää, mitkä yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat oheispalkkioiden suuruuteen sekä oheispalkkioiden ja tilintarkastuksen kokonaispalkkioiden väliseen suhdelukuun, Fee Ratioon. Kolmantena tavoitteena oli selvittää, miten oheispalkkioiden ja tilintarkastuspalkkioiden kysyntään vaikuttavat tekijät erosivat toisistaan.

Tutkimuksessa käytettiin kotimaista ja ulkomaista tilintarkastukseen ja oheispalveluihin liittyvää kirjallisuutta. Empiirisen osion aineistona käytettiin Suomessa tilintarkastettuja pörssiyrityksiä, jotka ovat olleet listattuna Nasdaq OMX Nordicin Helsingin Main Marketissa 31.12.2012. Tutkimusta varten aineistoa kerättiin mainituilta yrityksiltä vuodesta 2009 vuoteen 2012.

Maksettujen oheispalkkioiden määrä on Suomessa kansainvälisessä vertailussa vielä varsin maltillisella tasolla. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin oheispalkkioiden osuuden kasvaneen suhteessa tilintarkastuksen kokonaispalkkioihin aikavälillä 2009-2012. Oheispalkkiot ovat myös kasvaneet euromääräisesti samalla tarkasteluajanjaksolla. Oheispalveluita tarjotessaan tilintarkastusyhteisöt ovat myös keskenään hyvin erilaisia, joka kävi ilmi muun muassa tilintarkastusyhteisöjen liikevaihtoja tarkastellessa. Etsittäessä yrityskohtaisia tekijöitä tilintarkastuksen oheispalveluiden kysynnän selittäjinä havaittiin, aikaisemman tutkimuskirjallisuuden mukaisesti, että sekä yhtiön koko, että sen monimutkaisuus vaikuttavat niin oheis- kuin tilintarkastuspalkkioihinkin. Näiden lisäksi tilintarkastuksesta vastuullinen tilintarkastusyhteisö sekä yrityksen toimiala vaikuttivat oheispalkkioiden suuruuteen ja kysyntään. Kysyntää selittävät tekijät myös vaihtelivat tilintarkastuksen ja oheispalveluiden välillä. Tutkimuksen perusteella merkitsevä ero eri palkkiotyyppien välillä muodostui suhteessa tilintarkastusyhteisöön.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.