Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13811
Liikearvon vaikutus tilintarkastuspalkkioihin Yhdysvalloissa finanssikriisin kontekstissa
Tekijä: Haukka, Aleksis
Otsikko: Liikearvon vaikutus tilintarkastuspalkkioihin Yhdysvalloissa finanssikriisin kontekstissa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; palkkiot; remuneration; liikearvo; goodwill; rahoitusmarkkinat; financial markets; kriisi; crisis
Sivumäärä: 104
Avainsanat: tilintarkastus; tilintarkastuspalkkiot; liikearvo; finanssikriisi; liikearvon arvonalentumiskirjaukset; tilintarkastusriski; liiketoimintariski
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälainen yhteys liikearvolla on tilintarkastuspalkkioihin finanssikriisin kontekstissa Yhdysvalloissa. Päätutkimuskysymykset ovat: 1) Mikä on liikearvon vaikutus tilintarkastuspalkkioihin? ja 2) Mikä on finanssikriisin ja liikearvon yhteysvaikutus tilintarkastuspalkkioihin? Erityisesti tutkimus keskittyy siihen, muuttuuko liikearvon vaikutus tilintarkastuspalkkioihin finanssikriisin myötä. Tutkimuksessa oletan aiemman teorian pohjalta, että tilintarkastuspalkkiot kasvavat finanssikriisin myötä yleisesti ja että tämä vaikutus on erityisen vahva niiden yritysten kohdalla, joiden taseessa on tavanomaista suurempi osuus liikearvoa ja joilla liikearvoon voidaan nähdä liittyvän normaalia enemmän riskiä.

Tutkimusmenetelmänä on regressioanalyysi, joka on hyvin yleisesti käytetty menetelmä tilintarkastuspalkkioita tutkittaessa. Tutkimusaineisto koostuu yhdysvaltalaisista pörssiyrityksistä ja se on kerätty vuosilta 2005 - 2009. Näin ollen mukana ovat finanssikriisivuodet 2007 - 2009 sekä vertailuvuodet 2005 ja 2006. Yhdysvaltalaisista yrityksistä koostuva aineisto mahdollistaa laajan otannan ja tarjoaa lähtökohtaisesti hyvän pohjan finanssikriisin liittyvää tutkimusta varten, sillä kriisin vaikutus oli Yhdysvalloissa erityisen vahva.

Tutkimuksessa havaitsin tutkimushypoteesien mukaisen positiivisen ja merkitsevän yhteyden liikearvon ja tilintarkastuspalkkioiden välillä. Liikearvon ja finanssikriisin yhteisvaikutuksesta tilintarkastuspalkkioihin sen sijaan sain osittain ristiriitaisia tuloksia. Liikearvoon liittyvä riskin havaitsin nostavan tilintarkastuspalkkioita, minkä lisäksi tämä vaikutus edelleen voimistui finanssikriisin myötä. Tältä osin tulokset ovat tutkimushypoteesien mukaiset. Lisäksi havaitsin liikearvon tilintarkastuspalkkioita nostavan vaikutuksen pienenevän vuosi vuodelta tutkimusvuosina lukuun ottamatta finanssikriisin aikaan tapahtuvaa väliaikaista nousua.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.