Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2015
Tutkielman numero: 13927
EU-oikeuden ja verosopimusoikeuden asettamat rajoitteet väliyhteisölainsäädännölle
Tekijä: Rajala, Laura
Otsikko: EU-oikeuden ja verosopimusoikeuden asettamat rajoitteet väliyhteisölainsäädännölle
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; oikeus; law; vero-oikeus; fiscal legislation; lainsäädäntö; legislation
Sivumäärä: 93
Avainsanat: väliyhteisö; verosopimusoikeus; EU-vero-oikeus; veropako
Tiivistelmä:
Tässä tutkielmassa perehdytään väliyhteisölainsäädännön, EU-oikeuden ja verosopimusoikeuden keskinäiseen suhteeseen. Tutkielmassa on pyritty selvittämään, millä tavoin Euroopan unionin oikeus ja kansainväliset verosopimukset rajoittavat kotimaisen väliyhteisölainsäädäntömme soveltamista. Aihetta on lähestytty vertailevan oikeustieteen näkökulmasta, jonka keinoin on pyritty selvittämään edellä mainittujen oikeusnormistojen sisältämiä mahdollisia ristiriitoja.

Monet valtiot ovat luoneet kansallisia verosäännöksiä, joiden avulla pyritään turvaamaan valtion verokertymät rajat ylittävästä liiketoiminnasta. Tällaiseksi turvaavaksi säännökseksi voidaan luonnehtia myös väliyhteisölainsäädäntöä. Usein edellä mainitun kaltaiset turvaavat säännökset voivat kuitenkin olla ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Ristiriitatilanteita voi syntyä muun muassa silloin, kun jäsenvaltiot pyrkivät turvaamaan verotusoikeutensa sellaisella tavalla, joka voidaan EU-oikeuden näkökulmasta katsoa syrjiväksi tai sijoittautumisvapautta tai pääomien vapaata liikkuvuutta rajoittavaksi. Eräissä tilanteissa kansallinen lainsäädäntö saattaa myös sisältää säännöksiä, jotka rajoittavat EU:n direktiivien turvaamia oikeuksia.

Myös eri maiden väliyhteisölainsäädäntöjen ja verosopimusten keskinäinen suhde on vuosien mittaan aiheuttanut paljon keskustelua. Kansainvälisten verosopimusten voidaan nähdä sisältävän useita eri elementtejä, jotka saattavat luoda ristiriitoja verosopimuksen ja kansallisen lainsäädännön välille. Useissa eri maissa tuomioistuinten arvioitavaksi on päätynyt tapauksia, joissa on jouduttu käsittelemään väliyhteisösäännösten soveltumista verosopimustilanteissa.

EU-oikeus, verosopimukset ja eri valtioiden kansalliset lainsäädännöt ovat erillisiä ja itsenäisiä kansainvälisen vero-oikeuden aloja, jotka kuitenkin ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kuten edellä on esitetty, nämä säännöstöt voivat myös olla ristiriidassa toistensa kanssa, jolloin verotusta koskevia ratkaisuja tehtäessä joudutaan tarkastelemaan säännöstöjen etusijajärjestystä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.