Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14057
Suhteellinen arvonmääritys suomalaisten pk-yritysten yrityskauppatilanteissa
Tekijä: Weckström, Tomas
Otsikko: Suhteellinen arvonmääritys suomalaisten pk-yritysten yrityskauppatilanteissa
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yrityskaupat; corporate acquisitions; yrityksen arvo; company valuation; arviointi; evaluation; hinnoittelu; pricing
Sivumäärä: 68
Avainsanat: pk-yritys; suhteellinen arvonmääritys; P/E-luku; P/B-luku; listaamaton yhtiö; hinnoittelukerroin; multippeli; yrityskauppa
Tiivistelmä:
Tutkielma käsittelee listaamattomien pk-yritysten suhteellista arvonmääritystä ja pk-yrityksen osakekannan arvoon vaikuttavia tilinpäätösinformaatioon pohjautuvia tekijöitä. Tutkimuksessa vertaillaan yksittäisiä hinnoittelukertoimia sekä usean muuttujan malleja ja niiden paremmuutta yhtiön arvonmäärityksessä yrityskauppatilanteessa. Tutkielman erityisenä painopisteenä ovat arvonmääritysteorian mukaiset P/E- ja P/B-hinnoittelukertoimet.

Tämä tutkielma on tehty toimeksiantona ja on luonteeltaan kvantitatiivinen. Tutkielman aineisto koostuu 68 yrityskaupasta, joiden vähintään toinen osapuoli on suomalainen ja jotka on tehty 10 vuoden aikana vuosina 2005 - 2015. Arvonmäärityksen paremmuutta mitataan tutkielmassa sekä arvonmääritysvirheen suuruudella, jakaumalla ja harhautuneisuudella että regressioanalyysin avulla johdetun tilinpäätösinformaatioon perustuvien muuttujien selitysasteella (korjattu R2).

Tutkielman tulokset tukevat aikaisempaa akateemista tutkimusta, joka on keskittynyt suhteellisen arvonmäärityksen tutkimiseen suurten ja listattujen yhtiöiden aineistolla. Historiallisiin tilinpäätöstietoihin perustuvista yksittäisistä hinnoittelukertoimista nettotulokseen pohjautuva P/E-luku tuottaa parhaan arvonmääritystuloksen. Lisättäessä yhtiön kirjanpidolliseen nettovarallisuuteen perustuva P/B-luku P/E-luvun lisäksi, paranee arvonmäärityskaavan selitysaste sekä arvonmäärityksen tarkkuus. Lisäksi tutkielma painottaa, että yhtiön pääomarakenteella vaikuttaa yrityskauppatilanteessa olevan vaikutusta listaamattoman pkyrityksen osakekannan arvon kannalta. Viimeiseksi tutkielman tulokset tukevat väitettä, että yhtiön osakekannan arvo on kirjanpidollisen nettovarallisuuden ja nettotuloksen konveksi funktio eri yhtiön tuottavuustasoilla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.