Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2015
Tutkielman numero: 14156
Yhteisöllisyyden ilmiö hajautetussa virtuaalitiimissä
Tekijä: Leino, Minnamaija
Otsikko: Yhteisöllisyyden ilmiö hajautetussa virtuaalitiimissä
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; etätyö; remote work; yhteisöt; communities; tiimit; teams; tiimityö; team work; luottamus; trust
Sivumäärä: 75
Avainsanat: Yhteisöllisyys, etä- ja virtuaalityö
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja kuvata hyvin abstraktia yhteisöllisyyden ilmiötä ja yhteisöllisyyden rakentumista Elisa Oyj:n hajautetusti ja virtuaalisesti työskentelevässä yritysmyynnin tuen tiimissä. Tavoitteena on myös ilmiön abstraktisuuden vuoksi kartoittaa ja kuvata niitä ilmiöitä, arjen prosesseja ja johtamistapoja, joilla on selkeä vaikutus yhteisöllisyyden rakentumiseen ja ylläpitämiseen virtuaalitiimissä. Yhteisöllisyyden rakentumista lähestytään tässä tutkielmassa kolmesta näkökulmasta ja lähtökohtateemasta. Ensimmäinen näkökulma on yksilön näkökulma siitä, miten hajautettu ja virtuaalinen työtapa vaikuttaa yksilön kokemukseen tiimiin kuulumisesta, hänen motivaatioonsa ja tyytyväisyyteensä ja sitä kautta yhteisöllisyyden kokemukseen ja rakentumiseen tiimiä kohtaan. Toinen näkökulma on tiimin näkökulma. Miten hajautettu virtuaalinen työtapa on vaikuttanut ja vaikuttaa tiimin yhteistyöhön ja yhteisöllisyyden rakentumiseen? Kolmas näkökulma on johtamisen näkökulma. Miten nykyinen tapa johtaa tiimiä rakentaa yhteisöllisyyttä, mikä on esimiehen vaikutus yhteisöllisyyden rakentumiseen, ja kuinka kirjallisuudesta nousseet yhteisölliseen johtamiseen liitettävät osallistamisen johtamisen elementit ovat läsnä heidän työyhteisössään? Näiden näkökulmien ja tavoitteiden pohjalta tutkimuskysymys on: Miten yhteisöllisyys rakentuu Elisan yritysmyynnin hajautetussa virtuaalisesti työskentelevässä tiimissä ja miten tällaista tiimiä tulisi johtaa yhteisöllisyyden kontekstissa?

Aineisto ja tutkimusmenetelmä: Tutkimus on toteutettu aineistolähtöisenä haastattelututkimuksena, jossa on haastateltu seitsemää tiimin työntekijää ja yhtä heidän esimiestä. Haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina ja analysoitu teemoittain.

Tulokset: Yksilötasolla työntekijöiden erittäin suuri tyytyväisyys virtuaalista työskentelytapaa kohtaan luo perustan tiimiläisten positiiviselle psyykkisen jäsenyyden tunteelle ja halulle kuulua ryhmään. Tyytyväisyys toimii yhteisöllisyyden rakentajana ja rakennusalustana. Tiimitasolla tutkimuksen tärkein tulos on, että tiimin yhteisöllisyyden ydin on sosiaalisen vaihdon teorian mukaisessa vastavuoroisessa tiedon ja osaamisen jakamisessa. Yhteisöllisyyttä rakentavat myös tiimissä vallitseva hyvä toiminnallinen luottamus, hyvä yhteishenki ja avoin keskusteleva vuorovaikutus. Videon käytöllä on erittäin suuri merkitys yhteisöllisyyden rakentumisessa. Video mahdollistaa avoimen kommunikaation ja vuorovaikutuksen virtaamisen sekä tiedon jakamisen. Video luo heille tilan, jossa he voivat rakentaa tiimin sisäisiä suhteita ja yhteishenkeä. Tiimin yhteisöllisyyttä rakentaa myös heidän kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset Pasila-päivissä ja niihin liittyvät sosiaaliset kokoontumiset. Johtamisen tasolla hajautetun virtuaalisen työyhteisön johtamisessa keskeistä on kiinnittää huomio yksilöihin ja heidän osallistamiseensa. Samoin keskeistä on mahdollistaa hyvin virtaavaa avoin kommunikaatio ja tiedon jakaminen sekä mahdollistaa hyvä luottamusilmapiiri. Esimiehellä on merkittävä rooli yhteisöllisyyden mahdollistajana. Tiimin esimies Anita Ovaskan tapa johtaa tiimiä omalla humanistisella, mutta jämäkällä, tavalla toimii tulosten mukaan hyvin tiimin yhteisöllisyyden kontekstissa. Myös osallistamisen elementit ovat hyvin läsnä työtiimin arjessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.