Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Talouselämän viestintä | 2015
Tutkielman numero: 14298
Miten esimies onnistuu muutosten keskellä? Viestinnällinen näkökulma
Tekijä: Virkajärvi, Venla
Otsikko: Miten esimies onnistuu muutosten keskellä? Viestinnällinen näkökulma
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; johtaminen; management; esimiehet; supervisors; muutos; change
Sivumäärä: 117
Avainsanat: esimiestyö; johtaminen; johtamisviestintä; viestintä; vuorovaikutus; muutos
Tiivistelmä:
Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista on onnistunut esimiestyö muutostilanteessa. Tavoite saavutettiin vastaamalla kysymyksiin: Miten hyvät esimiehet toimivat ja viestivät organisaation muutostilanteessa? Millaiset yksilölliset tavoitteet ja tekijät ohjaavat esimiesten toimintaa ja viestintää muutoksessa? Mitkä henkilökohtaiset tekijät ja organisatoriset käytännöt ja rakenteet tukevat tai estävät esimiehen onnistumista muutoksessa? Millaisia jännitteitä muutostilanteen esimiestyöhön liittyy?

Lähestymistapa ja toteutus Tutkielma on luonteeltaan kuvaileva ja tulkitseva tapaustutkimus. Teoreettis-metodologinen lähestymistapa nojaa sosiaaliseen konstruktionismiin. Tutkimuksen viitekehyksen muodostaa ajatus siitä, että esimiehen näkyvää toimintaa muovaavat erilaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla viittä, esimiestyöstään hyvän arvion saanutta esimiestä sekä henkilöstöjohtajaa eräässä suomalaisessa finanssialan yrityksessä. Laadullinen aineistoanalyysi perustuu kulttuurisen analyysin (ks. Moisander & Valtonen 2006) ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009) periaatteisiin.

Tulokset Tutkimuksen tulokset osoittavat, että onnistunut muutostilanteen esimiestyö on jatkuvaa viestintää ja vuorovaikutusta: esimies on läsnä, kuuntelee ja tukee henkilöstöään sekä konkretisoi, palastelee ja osallistaa. Keskeisiksi esimiestyötä muovaaviksi sisäisiksi tekijöiksi ilmenivät välittäminen ja eettiset periaatteet: oikeudenmukaisuus, aitous ja rehellisyys, avoimuus ja yksilöiden arvostaminen. Esimiehet toimivat vahvojen eettisten periaatteiden ohjaamina ja vaikuttivat todella välittävän siitä, mitä henkilöt tuntevat ja ajattelevat, ja miten heille muutosmyllerryksessä käy. Yksi tutkimuksen keskeisistä johtopäätöksistä liittyy siihen, miten merkittävä rooli oikeudenmukaisuudella on esimiestyössä. Oikeudenmukaisuus paitsi ohjasi esimiesten toimintaa, myös toimi esimiesten henkisenä resurssina. Esimiehet perustelivat ja oikeuttivat tekemisiään myös itselleen juuri oikeudenmukaisuuteen nojaten. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin tekijöitä, joilla näytti olevan vaikutusta esimiestyössä onnistumiseen. Aineistossa esimiestyötä tukevat tekijät painottuivat esimiehen henkilökohtaisiin piirteisiin.

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään tekijöitä, jotka ovat yhteydessä esimiehen onnistumiseen muutostilanteessa. Tieto on hyödynnettävissä esimiestyön ja esimiestuen kehittämisessä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.