Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Talouselämän viestintä | 2016
Tutkielman numero: 14304
Ei meidän koulua! Retoriset delegitimaatiostrategiat koulun lakkauttamista vastaan
Tekijä: Laine, Hanna
Otsikko: Ei meidän koulua! Retoriset delegitimaatiostrategiat koulun lakkauttamista vastaan
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yhteisöt; communities; kotitaloudet; households; retoriikka; rhetorics; keskustelu; discussion; demokratia; democracy; koulut; schools; julkinen hallinto; public administration; päätöksenteko; decision making
Sivumäärä: 55
Avainsanat: legitimaatio, delegitimaatio, retoriikka, kansalaisliike
Tiivistelmä:
Tämä pro gradu -tutkielma on tapaustutkimus, jossa tutkitaan, miten kansalaisliike Pro Tuomela retorisesti delegitimoi Vantaan kaupungin suunnitelmaa lakkauttaa Tuomelan koulu. Tutkimuksessa selvitän, miten retoriikka ja delegitimaatio toimivat yhdessä, miten retoriikan vaikutuskeinoilla vahvistetaan vaikutusta ja delegitimiteetin muodostumista. Tavoitteenani oli löytää retoriset delegitimaatiostrategiat, joita Pro Tuomela käytti vastustaessaan koulun lakkauttamista, delegitimoidessaan.

Tutkimusaineistoni koostuu Pro Tuomelan julkaisemista virallisista tiedotteista, vastineista, esityksistä ja oikaisuvaatimuksesta. Aineisto on kerätty kahden vuoden ajalta (syyskuu 2013-syyskuu 2015). Tutkimuksessani tarkastelen vain liikkeen nimissä kirjoitettuja tekstejä. Tutkin aineistoa retorisen analyysin keinoin. Strategioiden määrittelyssä käytän hyväksi retoriikan vaikutuskeinojen kolmijakoa ja tutkin, liittyykö delegitimointi rationaalisiin argumentteihin (logos), päätöksen tekijöiden uskottavuuteen (ethos) vai tunteisiin vaikuttamiseen (pathos).

Tunnistin aineistosta kolme (3) retorista delegitimaatiostrategiaa, joilla Pro Tuomela delegitimoi koulun lakkauttamista. Aluksi delegitimoitiin järkisyillä ja paremmilla vaihtoehdoilla. Seuraavaksi kyseenalaistettiin esityksen tekijöiden ja esityksen pätevyys. Lisäksi horjutettiin virkamiesten ja päättäjien luottamusta.

Eniten kyseenalaistettiin pätevyyttä. Esiin nostettiin erityisesti esityksessä olevat ja sen valmistelussa tapahtuneet virheet, puutteet ja jopa laittomuudet ja sitä kautta osoitettiin, ettei Vantaan kaupunki esityksineen ansaitse legitimiteettiä. Rationaalisia argumentteja esitettiin huomattavasti enemmän kuin vedottiin tunteisiin. Organisoitu kansalaisliike mahdollistaa paremmat resurssit ja osaamisen hyödyntämisen. Selvitystyö voidaan tehdä kunnolla ja vastapuolen väitteisiin pystytään vastaamaan asiallisin perusteluin ja vaihtoehdoin.

Tutkimuksen luonteesta johtuen tuloksia ei voida yleistää. Niiden avulla on kuitenkin mahdollista ymmärtää, miten Pro Tuomela retorisesti delegitimoi koulun lakkauttamista. Nähdään myös, miten Pro Tuomela vastusti edessä olevaa muutosta ja miten kieltä käytettiin hyväksi delegitimoidessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.