Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2016
Tutkielman numero: 14423
Elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuus: FAS- ja IFRS-standardien eroavaisuuksien aiheuttamat haasteet
Tekijä: Vellonen, Essi
Otsikko: Elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuus: FAS- ja IFRS-standardien eroavaisuuksien aiheuttamat haasteet
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; laskentatoimi; accounting; standardit; standards; kirjanpito; bookkeeping; verotus; taxation
Sivumäärä: 61
Avainsanat: elinkeinoverotus, IFRS-standardit, kirjanpitosidonnaisuus, konserniavustus
Tiivistelmä:
Tutkielma käsittelee elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuutta EVL 54§:n ja lain konserniavustuksesta kautta. Näkökulmana on kirjanpitosidonnaisuudesta aiheutuvat haasteet sekä FAS- että IFRS-standardeja noudattavien yhteisöjen osalta. Tarkoituksena on vastata kysymykseen siitä, millaisia haasteita elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuus aiheuttaa erityisesti IFRS-standardeja noudattaville yhteisöille, ja miten elinkeinoverotuksen ja kirjanpidon yhteensovittaminen tulisi ratkaista.

Tutkielmassa käydään läpi yleisellä tasolla elinkeinoverotuksen, kirjanpitolain sekä IFRS-standardien taustaperiaatteita, joiden avulla pyritään ymmärtämään niiden eroavaisuuksia. Kolmannessa osassa tarkastelussa syvennytään ymmärtämään eroja, jotka liittyvät kirjanpitosidonnaisiin eriin: poistoihin, varauksiin ja konserniavustukseen. Tutkielman kolmessa seuraavassa luvussa viedään tulkintaan askeleen edemmäs ja keskitytään yllä mainittuihin eriin tarkemmin. Luvuissa tuodaan esiin eriin liittyvät haasteet muun muassa oikeustapausten avulla. Tutkielman viimeisessä luvussa esitetään johtopäätös elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuuden nykyisestä merkityksestä ja sen yhteensovittamisesta kirjanpidon kanssa.

Elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuus vaihtelee sen mukaan liittyykö ratkaistavana oleva kysymys laajuus- vai jaksottamisongelmaan. Laajuuskysymyksien ratkaisussa ei nimittäin anneta sijaan kirjanpidolliselle menettelylle, minkä vuoksi erot FAS- ja IFRS-standardeissa eivät nouse näissä kysymyksissä merkittävään asemaan. Sen sijaan jaksottamiskysymyksissä merkitystä on sillä miten vastaavaa erää on kohdeltu kirjanpidossa. EVL 54§:n ollessa jaksottamiseen liittyvä pykälä, on sen tulkinnassa sallittua ottaa huomioon vastaava menettely kirjanpidossa.

Laki konserniavustuksesta määrittelee perusteet konserniavustuksen vähennyskelpoisuudelle. Konserniavustuslaki ratkaisee sekä jaksottamis- että laajuusongelmat, minkä vuoksi lain kirjanpitosidonnaisuus johtaa eroavaisuuksiin FAS- ja IFRS-normistoja noudattavien yhteisöjen osalta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.