Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 14479
Sidosryhmäteorian esilletulo pörssiyhtiön vuosikertomusteksteissä ja niiden sisällön muutoksissa - Narratiivinen analyysi ja merkityksellistämisen tutkimus KONEen vuosikertomuksista
Tekijä: Lounesto, Kaisu
Otsikko: Sidosryhmäteorian esilletulo pörssiyhtiön vuosikertomusteksteissä ja niiden sisällön muutoksissa - Narratiivinen analyysi ja merkityksellistämisen tutkimus KONEen vuosikertomuksista
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; vuosikertomukset; annual reports; verkostot; networks; sijoittajat; investors; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; tarina; narrative
Sivumäärä: 75
Avainsanat: sidosryhmäteoria; vastuullisuusviestintä; sijoittajaviestintä; narratiivisuus; merkityksellistäminen
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko yrityksen ulkoinen viestintä muuttunut siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen osakkeenomistajien ohella yrityksen kaikki sidosryhmät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaista narratiivia eli tarinaa luodaan ympäristönäkökohdista ja henkilöstöstä vuosikertomusteksteissä. Kiinnostuksen kohteena on myös se, millainen merkitys yritysvastuulle annetaan suuressa, kansainvälisessä teollisuusalan pörssiyhtiössä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojautuu sidosryhmäteoriaan (Stakeholder theory).

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona ovat hissejä ja liukuportaita valmistavan KONEen vuosikertomukset ja yritysvastuuraportit. Tutkimusajanjakso käsittää vuodet 1996-2011. KONEen vuosikertomustekstejä tarkastellaan narratiivisen analyysin (narrative analysis) ja merkityksellistämisen (sensemaking) tutkimuksen kautta.

Tulokset

KONEen vuosikertomuksissa rakennetussa narratiivissa on tapahtunut selvä muutos yhteiskuntavastuullisuuden suuntaan. Vuodesta 1996 vuoteen 2002 vuosikertomusteksteissä rakennetaan narratiivia KONEen taloudellisesta kehityksestä tilikauden aikana. Vuodesta 2003 eteenpäin ympäristö- ja henkilöstönarratiivit tulevat yhä selvemmin esiin ja 2000-luvun lopusta eteenpäin vastuullisuusteemat ovat tärkeässä roolissa vuosikertomuksissa. Yritysvastuun teemat on otettu enemmän esille, sillä ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen niukkuus on alettu ymmärtää tärkeiksi asioiksi tänä päivänä. Kuluttajakunnassa on tapahtunut muutos kohti vastuullisempaa kuluttamista (esim. LOHAS-kuluttajat, Lifestyle of Health and Sustainability). Vastuullisella ja eettisesti kestävällä liiketoiminnalla yritykset pyrkivät legitimoimaan niiden olemassaolon markkinoilla. Viestinnän reflektiivisyys ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskiössä vastuullisuusviestinnän onnistumisen kannalta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.