Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2015
Tutkielman numero: 14569
Maineenhallinta - strateginen kysymys
Tekijä: Naakka, Kimmo
Otsikko: Maineenhallinta - strateginen kysymys
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: maine; reputation; pienyritykset; small businesses; sisustus; interior decoration; viestintä; communication
Sivumäärä: 55
Avainsanat: strateginen maineenhallinta, pienyritykset, sisustusala
Tiivistelmä:
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee strategista maineenhallintaa pienissä, suomalaisissa sisus-tusalan yrityksissä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty haastatteluja.

Strateginen maineenhallinta ei viittaa pelkästään ulkoiseen maineen rakentamiseen. Erityisesti pienyrityksissä se koostuu yrityksen kaikista, päivittäisistä toimista asiakkaiden kanssa, mikä voi myös toimia yrityksen kilpailuvalttina.

Teoreettisena lähtökohtana työlleni olen käyttänyt tapaustutkimusta, koska se on hyvin konk-reettinen lähestymistapa etenkin tiedonhankinnassa. Tapaustutkimus on hyödyllinen: se heijastaa yleensä hyvin ajassa olevaa ilmiötä ja antaa tietoa tämän ilmiön laajemmista muutoksista.

Tutkimuksen toisessa kappaleessa määrittelen pienyritykset eri kriteerien, kuten sijainnin, koon ja rahoituksen osalta. Kolmannessa kappaleessa kerron tapaustutkimuksesta tutkimusmenetel-mänä ja neljännessä kappaleessa keskityn haastatteluihin ja niistä saamiini tuloksiin. Viidennessä ja viimeisessä kappaleessa vedän tutkimuksen tulokset yhteen ja teen johtopäätökset.

Työn tulosten mukaan strateginen maineenhallinta voidaan tiivistää haasteiden hallitsemiseen vastuullisesti ja nopeasti. Se edistää yrityksen mainetta ja vaikuttaa myönteisesti pienyritysten tulevaisuuteen. Lisäksi vastuullinen toiminta lisää yrityksen tuottoa, koska asiakkaat suosittelevat vastuullisesti toimivaa yritystä mieluummin potentiaalisille asiakkaille myöhemmin.

Strateginen maineenhallinta ei vaadi aina suuria resursseja, vaan käynnissä olevien projektien kokonaisvaltaista hoitamista. Pienyrityksetkään eivät kuitenkaan voi aliarvioida laajaa näkyvyyttä. Tutkimukseni mukaan näkyvyys, esimerkiksi mediajulkisuus lehtiartikkeleissa, voi hyödyttää pienyrityksiä. Sosiaalinen media kasvattanee tulevaisuudessa merkitystään ja se voi toimia hyvänä maineenhallintavälineenä. Se saattaa kuitenkin kääntyä pienyritystä vastaan, jos sen viesti ärsyt-tää nykyisiä ja/tai potentiaalisia asiakkaita.

Koska pienyrityksiä on tutkittu melko vähän, tutkimukseni antaa myös uusia tutkimusaiheita eri näkökulmista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.