Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2015
Tutkielman numero: 14647
Työkokemuksen vaikutus esimiestyössä - Haastattelututkimus: HUS:n osastonhoitajat
Tekijä: Peltola, Inka-Mari
Otsikko: Työkokemuksen vaikutus esimiestyössä - Haastattelututkimus: HUS:n osastonhoitajat
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: esimiehet; supervisors; johtaminen; management; työura; career; kokemus; experience; työ; work
Sivumäärä: 62
Avainsanat: työkokemus, esimiestyö, osastonhoitajat, työura
Tiivistelmä:
Tutkin gradussani esimiesasemassa olevien osastonhoitajien kokemuksia ja näkemyksiä omasta esimiestyöstään uran eri vaiheilla. Tutkimukseni keskittyy siihen eriävätkö uran eri vaiheilla olevien osastonhoitajien käsitykset ja näkemykset omasta työstään toisiinsa nähden. Tutkin myös mitä nämä eroavaisuudet ovat uran eri vaiheissa. Miten osastonhoitajat näkevät oman esimiestyönsä ja mitä he pitävät keskeisimpinä elementteinä työssään onnistumisessa? Miten uran eri vaiheilla olevien osastonhoitajien näkemykset omasta esimiestyöstään eroavat? Keskityn näin esimiesten omiin kokemuksiin ja tutkin haastatteluissa esille tulevia eroavaisuuksia uran erivaiheilla olevien ammattilaisten omissa kokemuksissa ja käsityksissä.

Kokeneiden ja juuri uransa aloittaneiden osastonhoitajien näkemyksistä nousi selkeästi esille osa-alueita, joissa heidän näkemyksensä erosivat toisistaan. Nuoret osastonhoitajat nostivat esille muun muassa oman kokemattomuutensa erityisesti hankalissa puheeksiottotilanteissa. Kokeneet osastonhoitajat taas kokivat omaksi vahvuudekseen juuri hankaliin tilanteisiin tarttumisen ja omien alaistensa tuntemisen. Nuoret osastonhoitajat suhtautuivat myös sääntöihin ja ohjeisiin tarkemmin kuin kokeneet osastonhoitajat ja ottivat enemmän stressiä pienistä asioista. Kokeneet esimiehet taas osasivat suhtautua työhönsä rennommin ja soveltaa olemassa olevia sääntöjä tilanteisiin sopivilla tavoilla paremmin kuin nuoret. Kokeneet osastonhoitajat myös suhtautuivat työhönsä enemmän työnä eivätkä ottaneet stressiä pienistä asioista.

Seuraava tutkimuksen aihe voisi olla syventyminen eri tilanteisiin ja niiden tarkempi tutkiminen. Kiinnostavaa voisi olla myös selvittää kokeneiden ja kokemattomien osastonhoitajien onnistumisen työssään haastattelemalla heidän alaisiaan ja selvittämällä kuinka kokemus työssä vaikuttaa myös onnistumiseen esimiestyössä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.