Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14730
Yritysvastuuraportoinnin hyödyt, haasteet ja merkitys yritykselle ja analyytikoille - case: Kesko Oyj
Tekijä: Soveri, Tuomas
Otsikko: Yritysvastuuraportoinnin hyödyt, haasteet ja merkitys yritykselle ja analyytikoille - case: Kesko Oyj
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; yritykset; yhteiskuntavastuu; yritysviestintä; raportit
Sivumäärä: 83
Avainsanat: yritysvastuu; yritysvastuuraportointi; integroitu raportointi; analyytikko
Tiivistelmä:
Yritysvastuun ja yritysvastuuraportoinnin merkitys on lisääntynyt voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana johtuen muun muassa sidosryhmien kasvaneista odotuksista yrityksiä kohtaan, talouden globalisaatiosta, ilmastonmuutoksesta sekä skandaaleista liittyen yritysvastuurikkeisiin. Yritysvastuuraportoinnin avulla yritys voi viestiä liiketoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Yritysvastuuraportoinnin keskeiset osa-alueet voidaan jakaa kolmen pilarin mallin mukaisesti taloudelliseen, sosiaaliseen sekä ympäristövastuuseen ja sen keskeiseksi viitekehykseksi on vakiintunut Global Reporting Intiative (GRI) -raportointiohjeisto. Uusimpana yritysvastuuraportointimuotona voidaan nähdä integroitu raportointi, jossa yrityksen ei- rahamääräinen yritysvastuuinformaatio pyritään linkittämään rahamääräiseen informaatioon yhdessä raportissa.

Integroitua raportointia ja analyytikoiden roolia yritysvastuuraporttien käyttäjinä on tutkittu kirjallisuudessa hyvin vähän. Analyytikoiden työnkuvana on muodostaa kuva yrityksen arvosta käyttäen hyödykseen useita eri tiedonlähteitä. Aikaisempi kirjallisuus osoittaa kuitenkin tutkimusaukon liittyen yritysvastuuraportoinnin hyötyihin, haasteisiin ja merkitykseen yrityksen ja analyytikoiden näkökulmista.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mikä on yrityksen ja analyytikoiden suhde yritysvastuuraportointiin. Tutkimusta lähestytään kysymyksillä: mitä hyötyjä ja haasteita yritysvastuuraportointiin liittyy sekä mikä on yritysvastuuraportoinnin merkitys yritykselle ja analyytikoille. Tutkimus on tyypiltään laadullinen case-tutkimus ja case-yrityksenä toimii Kesko Oyj.

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että yritysvastuuraportoinnin merkitys on alati kasvava. Yritysvastuuraportointi on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa ja vastuullisen liiketoiminnan eli yritysvastuun avulla yritys voi saavuttaa taloudellisia hyötyjä kuten kustannussäästöjä. Tuloksina havaittiin myös, että analyytikot eivät hyödynnä työssään yrityksen julkaisemia yritysvastuuraportteja ja integroidun raportoinnin merkitys uutena yritysvastuuraportoinnin muotona on korkeintaan marginaalinen.

Tämä tutkimus tarjoaa uutta informaatiota liittyen yritysvastuuraportoinnin merkitykseen ja sidosryhmiin yritysvastuuraporttien käyttäjinä. Tuloksilla voidaan nähdä olevan merkitystä etenkin yrityksille ja yritysvastuun ammattilaisille, jotka julkaisevat yritysvastuuraportteja sekä harkitsevat integroidun raportoinnin implementoimista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.