School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2009
Thesis number: 12021
Naisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenture
Author: Puumalainen, Salla
Title: Naisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenture
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; asiantuntijaorganisaatiot; knowledge organizations; verkostot; networks; sukupuoli; gender; naiset; women
Pages: 109
Full text:
» hse_ethesis_12021.pdf pdf  size:674 KB (689305)
Key terms: asiantuntija; asiantuntijapalveluorganisaatio; verkostoituminen; verkostoryhmä; lasikatto; sukupuoli
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä asiantuntijayrityksessä toimivaan naisten verkostoon. Erityisesti tarkoituksena on selvittää miten tällainen verkosto toimii, mitä hyötyä siitä on ja pystyykö se tukemaan naisia uralla etenemisessä. Aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä yritysten sisäiset verkostoryhmät ovat lisääntymässä, etenkin maailmalla, ja niitä on tutkittu vasta vähän. Tutkimukseni tarjoaa myös näkökulman tukemaan naisten osuuden kasvattamista johtotehtävissä. Empiirisessä tutkimuksessani tutustuin Accenturen Helsingin toimiston Tigress-verkostoon ja sen toimintaan sekä selvitin toiminnassa mukana olevien naisten käsityksiä verkostosta. Keskityn erityisesti naisten verkostoitumiseen ja sen hyötyihin naisten omasta näkökulmasta. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Perehtyäkseni naisten muodostaman verkostoryhmän toimintaan toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen Accenturen Tigress-verkostosta. Haastattelin kesäkuun 2008 alussa kymmentä verkoston toimintaan osallistuvaa henkilöä ja kartoitin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan verkostosta ja sen tuomasta vaikutuksesta. Haasteltavani edustivat hyvin Accenturen eri uratasoja, ja he osallistuivat eri tavoin verkoston toimintaan. Haastattelujen lisäksi havainnoin yhtä verkoston tapahtumaa ja tutustuin Tigressin tiedotelehtiin sekä verkkosivuihin. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksessani selvisi, että naisten verkosto on toimintaan osallistuvien naisten mielestä hyödyllinen ja pystyy tukemaan heitä urallaan. Sosiaalinen tuki on tärkein naisten verkoston tuoma hyöty, joka syntyy keskustelemisen, muiden naisten tapaamisen ja kokemusten jakamisen kautta. Tigressin hyödyksi nähtiin myös paranevat uramahdollisuudet, sillä verkosto parantaa naisten näkyvyyttä organisaatiossa ja auttaa tutustumaan kokeneempiin naisiin. Tutkimukseni mukaan naisten verkostoituminen tuo hyötyjä myös työantajalleen ja Tigressin koettiin auttavan Accenturea esimerkiksi luomalla positiivisemman imagon etenkin naisten työnantajana. Tutkimukseni tukee hyvin aikaisempaa kirjallisuutta naisten verkostoitumisesta ja monessa mielessä. vaikuttikin, että Tigress on malliesimerkki yrityksessä toimivasta naisten verkostosta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.