Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12021
Naisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenture
Tekijä: Puumalainen, Salla
Otsikko: Naisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenture
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; asiantuntijaorganisaatiot; knowledge organizations; verkostot; networks; sukupuoli; gender; naiset; women
Sivumäärä: 109
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12021.pdf pdf  koko: 674 KB (689305)
Avainsanat: asiantuntija; asiantuntijapalveluorganisaatio; verkostoituminen; verkostoryhmä; lasikatto; sukupuoli
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä asiantuntijayrityksessä toimivaan naisten verkostoon. Erityisesti tarkoituksena on selvittää miten tällainen verkosto toimii, mitä hyötyä siitä on ja pystyykö se tukemaan naisia uralla etenemisessä. Aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä yritysten sisäiset verkostoryhmät ovat lisääntymässä, etenkin maailmalla, ja niitä on tutkittu vasta vähän. Tutkimukseni tarjoaa myös näkökulman tukemaan naisten osuuden kasvattamista johtotehtävissä. Empiirisessä tutkimuksessani tutustuin Accenturen Helsingin toimiston Tigress-verkostoon ja sen toimintaan sekä selvitin toiminnassa mukana olevien naisten käsityksiä verkostosta. Keskityn erityisesti naisten verkostoitumiseen ja sen hyötyihin naisten omasta näkökulmasta. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Perehtyäkseni naisten muodostaman verkostoryhmän toimintaan toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen Accenturen Tigress-verkostosta. Haastattelin kesäkuun 2008 alussa kymmentä verkoston toimintaan osallistuvaa henkilöä ja kartoitin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan verkostosta ja sen tuomasta vaikutuksesta. Haasteltavani edustivat hyvin Accenturen eri uratasoja, ja he osallistuivat eri tavoin verkoston toimintaan. Haastattelujen lisäksi havainnoin yhtä verkoston tapahtumaa ja tutustuin Tigressin tiedotelehtiin sekä verkkosivuihin. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksessani selvisi, että naisten verkosto on toimintaan osallistuvien naisten mielestä hyödyllinen ja pystyy tukemaan heitä urallaan. Sosiaalinen tuki on tärkein naisten verkoston tuoma hyöty, joka syntyy keskustelemisen, muiden naisten tapaamisen ja kokemusten jakamisen kautta. Tigressin hyödyksi nähtiin myös paranevat uramahdollisuudet, sillä verkosto parantaa naisten näkyvyyttä organisaatiossa ja auttaa tutustumaan kokeneempiin naisiin. Tutkimukseni mukaan naisten verkostoituminen tuo hyötyjä myös työantajalleen ja Tigressin koettiin auttavan Accenturea esimerkiksi luomalla positiivisemman imagon etenkin naisten työnantajana. Tutkimukseni tukee hyvin aikaisempaa kirjallisuutta naisten verkostoitumisesta ja monessa mielessä. vaikuttikin, että Tigress on malliesimerkki yrityksessä toimivasta naisten verkostosta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.