School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12061
Asiakaskannattavuuden analysointi toimintolaskentamallin avulla: case X Oy.
Author: Pajukoski, Maija
Title: Asiakaskannattavuuden analysointi toimintolaskentamallin avulla: case X Oy.
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; toimintolaskenta; activity based cost accounting; kannattavuus; profitability; asiakkaat; customers; kustannukset; costs
Pages: 98
Full text:
» hse_ethesis_12061.pdf pdf  size:638 KB (652368)
Key terms: Toimintolaskenta, asiakaskannattavuus, kohdistaminen
Abstract:
ASIAKASKANNATTAVUUDEN ANALYSOINTI TOIMINTOLASKENTAMALLIN AVULLA

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoriaosiossa tarkasteltiin toimintolaskennan perusperiaatteita ja laskentamallin hyötyjä liittyen asiakaskannattavuuden analysointiin. Lisäksi perehdyttiin toimintolaskentamallin rakentamiseen sekä mallissa mahdollisesti esiintyviin ongelmiin. Empiriaosiossa rakennettiin haastattelujen ja tiedon analysoinnin avulla malli, jolla toimeksiantajayrityksen asiakkaiden kannattavuudet lasketaan.

Lähdeaineisto

Teoriaosion lähdeaineistona käytettiin sekä tutkimuksia että normatiivista kirjallisuutta, jotta monipuolinen ja objektiivinen kuva toimintolaskentamallista ja asiakaskannattavuusanalyysista saatiin muodostettua. Lähteinä käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Empiriaosion lähdeaineistona toimivat haastattelut, tiedon kerääminen sähköpostikyselyiden kautta, epäviralliset keskustelut ja case-yrityksen eri raportointijärjestelmistä saatava tieto.

Aineiston käsittely

Case-yrityksestä saatu aineisto käsiteltiin siten, että asiakaskannattavuusmalli rakennettiin teoriaosion pohjalta vastaamaan yrityksen tarpeita. Haastattelujen avulla luotiin toimintohakemisto ja kustannukset kohdistettiin siten, että toimintojen aiheuttamat kustannukset saatiin laskettua. Tämän jälkeen kustannukset kohdistettiin tai jaettiin toiminnoilta asiakkaille käyttäen toimintokohdistimia. Yritystason yhteiskustannukset jaettiin asiakkaille liikevaihtojen suhteessa. Toimintolaskentamallista rakennettiin yksinkertainen, jotta se palvelisi parhaiten käyttäjien tarpeita

Tulokset

Teoriaosion, haastattelujen ja yrityksen datan pohjalta luotiin malli, jonka avulla case-yrityksen yksittäisen asiakkaan kannattavuus voidaan laskea. Yrityksen kaikki kustannukset voidaan allokoida mallin avulla asiakkaille perustuen joko suoraan kohdistamiseen tai jakamiseen arvion perusteella. Kun kaikkien asiakkaiden kannattavuus oli saatu selville, huomattiin että lukumääräisesti mitattuna kannattavia asiakkaita oli vähemmän kuin tuloksen perusteella mitattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että case-yrityksen kannattavat asiakkaat tuovat enemmän tuottoja kuin kannattamattomat asiakkaat tuottavat tappiota.

Avainsanat

Toimintolaskenta, asiakaskannattavuus, kohdistaminen
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.