Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12061
Asiakaskannattavuuden analysointi toimintolaskentamallin avulla: case X Oy.
Tekijä: Pajukoski, Maija
Otsikko: Asiakaskannattavuuden analysointi toimintolaskentamallin avulla: case X Oy.
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; toimintolaskenta; activity based cost accounting; kannattavuus; profitability; asiakkaat; customers; kustannukset; costs
Sivumäärä: 98
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12061.pdf pdf  koko: 638 KB (652368)
Avainsanat: Toimintolaskenta, asiakaskannattavuus, kohdistaminen
Tiivistelmä:
ASIAKASKANNATTAVUUDEN ANALYSOINTI TOIMINTOLASKENTAMALLIN AVULLA

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoriaosiossa tarkasteltiin toimintolaskennan perusperiaatteita ja laskentamallin hyötyjä liittyen asiakaskannattavuuden analysointiin. Lisäksi perehdyttiin toimintolaskentamallin rakentamiseen sekä mallissa mahdollisesti esiintyviin ongelmiin. Empiriaosiossa rakennettiin haastattelujen ja tiedon analysoinnin avulla malli, jolla toimeksiantajayrityksen asiakkaiden kannattavuudet lasketaan.

Lähdeaineisto

Teoriaosion lähdeaineistona käytettiin sekä tutkimuksia että normatiivista kirjallisuutta, jotta monipuolinen ja objektiivinen kuva toimintolaskentamallista ja asiakaskannattavuusanalyysista saatiin muodostettua. Lähteinä käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Empiriaosion lähdeaineistona toimivat haastattelut, tiedon kerääminen sähköpostikyselyiden kautta, epäviralliset keskustelut ja case-yrityksen eri raportointijärjestelmistä saatava tieto.

Aineiston käsittely

Case-yrityksestä saatu aineisto käsiteltiin siten, että asiakaskannattavuusmalli rakennettiin teoriaosion pohjalta vastaamaan yrityksen tarpeita. Haastattelujen avulla luotiin toimintohakemisto ja kustannukset kohdistettiin siten, että toimintojen aiheuttamat kustannukset saatiin laskettua. Tämän jälkeen kustannukset kohdistettiin tai jaettiin toiminnoilta asiakkaille käyttäen toimintokohdistimia. Yritystason yhteiskustannukset jaettiin asiakkaille liikevaihtojen suhteessa. Toimintolaskentamallista rakennettiin yksinkertainen, jotta se palvelisi parhaiten käyttäjien tarpeita

Tulokset

Teoriaosion, haastattelujen ja yrityksen datan pohjalta luotiin malli, jonka avulla case-yrityksen yksittäisen asiakkaan kannattavuus voidaan laskea. Yrityksen kaikki kustannukset voidaan allokoida mallin avulla asiakkaille perustuen joko suoraan kohdistamiseen tai jakamiseen arvion perusteella. Kun kaikkien asiakkaiden kannattavuus oli saatu selville, huomattiin että lukumääräisesti mitattuna kannattavia asiakkaita oli vähemmän kuin tuloksen perusteella mitattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että case-yrityksen kannattavat asiakkaat tuovat enemmän tuottoja kuin kannattamattomat asiakkaat tuottavat tappiota.

Avainsanat

Toimintolaskenta, asiakaskannattavuus, kohdistaminen
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.