School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12069
Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä
Author: Ahola, Sari-Hannele
Title: Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; tutkimus ja kehitys; research and development; kustannukset; costs; tulos; return; kannattavuus; profitability
Pages: 71
Key terms: tutkimus- ja kehittämismenot,; tuloksen vaihtelu,; riskisyys,; kannattavuus,; IAS 38
Abstract:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 3.5.2009 Sari-Hannele Ahola

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tulevaisuuden tuloksen vaihteluun sekä kannattavuuteen. Lisäksi selvitetään, onko toimialalla vaikutusta siihen miten tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat tuloksen vaihteluun.

Lähdeaineisto

Tutkimusaineistona ovat suomalaiset tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneet pörssiyhtiöt. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker -tietokannasta. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 1998-2007. Aineisto koostuu 85 havainnosta.

Aineiston käsittely

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta yrityksen tulevaisuuden tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin ja lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Tutkimuksessa selitettävänä muuttujana on tuloksen vaihtelua mitattaessa viiden vuoden tulosten keskihajonta. Kannattavuutta mitattaessa selitettävänä muuttujana on viiden vuoden tulosten keskiarvo. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaisuuden kannattavuuteen tutkitaan sekä oman että koko pääoman kannattavuuden osalta.

Tulokset

Regressioanalyysin tutkimustulokset osoittivat ennakkohypoteesin mukaisesti T&K-menojen vaikuttavan tuloksen vaihteluun positiivisesti. Tutkimuksessa huomioonotetut toimialat vaikuttivat kaikki tuloksen vaihteluun negatiivisesti verrattaessa niitä ryhmään muut, mutta toimiala 3 (elektroniikka, mittalaitteet & tietokoneet) näytti vaikuttavan tuloksen vaihteluun huomattavasti eniten ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Regressioanalyysissä tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia.

Avainsanat

Tutkimus- ja kehittämismenot, tuloksen vaihtelu, riskisyys, kannattavuus, IAS 38
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.