Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12069
Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä
Tekijä: Ahola, Sari-Hannele
Otsikko: Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; tutkimus ja kehitys; research and development; kustannukset; costs; tulos; return; kannattavuus; profitability
Sivumäärä: 71
Avainsanat: tutkimus- ja kehittämismenot,; tuloksen vaihtelu,; riskisyys,; kannattavuus,; IAS 38
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 3.5.2009 Sari-Hannele Ahola

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tulevaisuuden tuloksen vaihteluun sekä kannattavuuteen. Lisäksi selvitetään, onko toimialalla vaikutusta siihen miten tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat tuloksen vaihteluun.

Lähdeaineisto

Tutkimusaineistona ovat suomalaiset tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneet pörssiyhtiöt. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker -tietokannasta. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 1998-2007. Aineisto koostuu 85 havainnosta.

Aineiston käsittely

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta yrityksen tulevaisuuden tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin ja lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Tutkimuksessa selitettävänä muuttujana on tuloksen vaihtelua mitattaessa viiden vuoden tulosten keskihajonta. Kannattavuutta mitattaessa selitettävänä muuttujana on viiden vuoden tulosten keskiarvo. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaisuuden kannattavuuteen tutkitaan sekä oman että koko pääoman kannattavuuden osalta.

Tulokset

Regressioanalyysin tutkimustulokset osoittivat ennakkohypoteesin mukaisesti T&K-menojen vaikuttavan tuloksen vaihteluun positiivisesti. Tutkimuksessa huomioonotetut toimialat vaikuttivat kaikki tuloksen vaihteluun negatiivisesti verrattaessa niitä ryhmään muut, mutta toimiala 3 (elektroniikka, mittalaitteet & tietokoneet) näytti vaikuttavan tuloksen vaihteluun huomattavasti eniten ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Regressioanalyysissä tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia.

Avainsanat

Tutkimus- ja kehittämismenot, tuloksen vaihtelu, riskisyys, kannattavuus, IAS 38
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.