School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12070
Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt
Author: Mattila, Tapio
Title: Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tietohallinto; IT-administration services; tietotekniikka; information technology; hankinnat; purchasing; strategia; strategy; investoinnit; investment
Pages: 87
Full text:
» hse_ethesis_12070.pdf pdf  size:497 KB (508267)
Key terms: IT-investointi; strateginen investointi; investointien ongelmat; investointien epäonnistuminen; investointiprosessi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millaisia ongelmia ja haasteita strategisten IT-investointien eri investointiprosessin vaiheissa esiintyy. Tämän lisäksi tavoitteena oli tutkia mistä syistä nämä ongelmat ja haasteet johtuvat. Myös strategisten IT-investointien epäonnistumiset olivat tutkimuksen mielenkiinnon kohteena.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksessa esitettiin aikaisempaan tutkimukseen, kirjallisuuteen ja muuhun kirjalliseen materiaaliin perustuen niin IT-investointeihin kuin strategisiin IT-investointeihin liittyviä ominaisuuksia, erityispiirteitä, ongelmia ja haasteita. Strategisten IT-investointien ongelmat ja haasteet jaoteltiin sen mukaan, mihin investointiprosessin vaiheeseen ne ensisijaisesti liittyvät. Investointiprosessin katsottiin sisältävän kolme vaihetta; tarpeen määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen. Empiirinen tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena.

AINEISTON KÄSITTELY

Aikaisemmasta tutkimuksesta luotiin teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta tehtiin haastatteluja kolmeen suomalaiseen yritykseen aihealueeseen liittyen. Jokaisesta kohdeyrityksestä haastateltiin sekä talous- että IT-asiantuntijaa mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi tutkimusilmiöstä. Tarkoituksena oli tutkia millaisia ongelmia kohdeyritykset kohtaavat tehdessään strategisia IT-investointeja ja mistä nämä ongelmat johtuvat. Myös strategisten IT-investointien mahdolliset epäonnistumiset kohdeyrityksissä olivat tutkimuskohteena.

TULOKSET

Strategisten IT-investointien investointiprosessin kaikkiin vaiheisiin liittyy ongelmia ja haasteita. IT-investointien alkuvaiheessa suurimmat ongelmat ja haasteet liittyvät investointitarpeen määrittelyn vaikeuteen. Suunnitteluvaiheessa vaikeinta on strategisten IT-investointien kokonaisvaikutusten arviointi, mistä yleisesti johtuu investointien aikataulujen ja kustannusten venähtäminen. Toteutusvaiheen merkittävimmät ongelmat liittyvät strategisten IT-investointien vaatiman osaamisen ja resurssien puutteellisuuteen. Toteutusvaiheen onnistumisen kannalta on projektiosaaminen ja projektimainen toiminta tärkeää. Varsinkin suurten tietojärjestelmäinvestointien kohdalla esiintyy investointiprosessin kaikissa vaiheissa ongelmia ja haasteita liittyen järjestelmätoimittajiin. Muun muassa edellä mainituista ongelmista johtuen tapahtuu strategisissa IT-investoinneissa edelleen epäonnistumisia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.