Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12070
Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt
Tekijä: Mattila, Tapio
Otsikko: Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tietohallinto; IT-administration services; tietotekniikka; information technology; hankinnat; purchasing; strategia; strategy; investoinnit; investment
Sivumäärä: 87
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12070.pdf pdf  koko: 497 KB (508267)
Avainsanat: IT-investointi; strateginen investointi; investointien ongelmat; investointien epäonnistuminen; investointiprosessi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millaisia ongelmia ja haasteita strategisten IT-investointien eri investointiprosessin vaiheissa esiintyy. Tämän lisäksi tavoitteena oli tutkia mistä syistä nämä ongelmat ja haasteet johtuvat. Myös strategisten IT-investointien epäonnistumiset olivat tutkimuksen mielenkiinnon kohteena.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksessa esitettiin aikaisempaan tutkimukseen, kirjallisuuteen ja muuhun kirjalliseen materiaaliin perustuen niin IT-investointeihin kuin strategisiin IT-investointeihin liittyviä ominaisuuksia, erityispiirteitä, ongelmia ja haasteita. Strategisten IT-investointien ongelmat ja haasteet jaoteltiin sen mukaan, mihin investointiprosessin vaiheeseen ne ensisijaisesti liittyvät. Investointiprosessin katsottiin sisältävän kolme vaihetta; tarpeen määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen. Empiirinen tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena.

AINEISTON KÄSITTELY

Aikaisemmasta tutkimuksesta luotiin teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta tehtiin haastatteluja kolmeen suomalaiseen yritykseen aihealueeseen liittyen. Jokaisesta kohdeyrityksestä haastateltiin sekä talous- että IT-asiantuntijaa mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi tutkimusilmiöstä. Tarkoituksena oli tutkia millaisia ongelmia kohdeyritykset kohtaavat tehdessään strategisia IT-investointeja ja mistä nämä ongelmat johtuvat. Myös strategisten IT-investointien mahdolliset epäonnistumiset kohdeyrityksissä olivat tutkimuskohteena.

TULOKSET

Strategisten IT-investointien investointiprosessin kaikkiin vaiheisiin liittyy ongelmia ja haasteita. IT-investointien alkuvaiheessa suurimmat ongelmat ja haasteet liittyvät investointitarpeen määrittelyn vaikeuteen. Suunnitteluvaiheessa vaikeinta on strategisten IT-investointien kokonaisvaikutusten arviointi, mistä yleisesti johtuu investointien aikataulujen ja kustannusten venähtäminen. Toteutusvaiheen merkittävimmät ongelmat liittyvät strategisten IT-investointien vaatiman osaamisen ja resurssien puutteellisuuteen. Toteutusvaiheen onnistumisen kannalta on projektiosaaminen ja projektimainen toiminta tärkeää. Varsinkin suurten tietojärjestelmäinvestointien kohdalla esiintyy investointiprosessin kaikissa vaiheissa ongelmia ja haasteita liittyen järjestelmätoimittajiin. Muun muassa edellä mainituista ongelmista johtuen tapahtuu strategisissa IT-investoinneissa edelleen epäonnistumisia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.