School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Business Law | 2009
Thesis number: 12079
Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Author: Ollikainen, Lasse
Title: Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yritysverotus; company taxation; verotus; taxation; suunnittelu; planning; yhtiöittäminen; spin-offs
Pages: 87
Key terms: kiinteä toimipaikka; liiketoimintasiirto; verosuunnittelu; veronkiertosäännös; yhtiöittäminen; yritysjärjestelyt; yritysjärjestelydirektiivi
Abstract:
Liiketoimintasiirtoa kohtaan on yhä kasvamassa määrin kohdistunut mielenkiintoa verolainsäädännössämme tapahtuneiden muutoksien johdosta. Muutoksien seurauksena siitä on tullut yhä varteenotettavampi verosuunnittelukeino muiden yritysjärjestelymuotojen joukossa. Tutkielma on erityisen ajankohtainen vuoden 2009 alussa voimaan tulleen elinkeinoverouudistuksen johdosta. Tutkielmassa tarkastellaan liiketoimintasiirtoa koskevaa sääntelyä nykyisen lainsäädännön valossa. Painoarvoa annetaan liike-toimintasiirtoa koskeville verolainsäädännöllisille muutoksille ja niiden seurauksille. Toisin sanoen liiketoimintasiirtoa tutkitaan osana verotuksellista kontekstia.

Tutkielman toisessa luvussa esitetään yleiset liiketoimintasiirron taustat sekä EVL 52d §:ssä liiketoimintasiirrosta säädetyt edellytykset. Kolmannessa luvussa käsitellään liiketoimintasiirron verotuksellisia aspekteja sekä täsmennetään liiketoimintasiirrossa siirrettäviä eriä. Lisäksi nostetaan esille liiketoimintasiirtoon liittyvä arvonlisäverotus sekä varainsiirtoverotus. Neljännessä luvussa tarkastellaan liiketoimintasiirron käyttöä verosuunnittelussa. Viidennessä luvussa tutkitaan liiketoimintasiirron käyttöä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä ja erityisesti sen käyttöä kiinteän toimipaikan yhtiöittämisen yhteydessä. Kuudes luku esittelee viimeaikaisimmat muutokset liiketoimintasiirron sääntelyssä sekä näiden seuraukset.

Tutkielma osoittaa, että liiketoimintasiirron piirissä tapahtuneet lainsäädännölliset muutokset ovat tehneet sen verokohtelusta entistä selkeämmän ja veroseuraamuksiltaan helpommin ennustettavan. Viimeaikaisin muutos koskien liiketoimintasiirron vastikeosakkeita sekä kirjanpitosidonnaisuutta on tuonut toivottua joustavuutta liiketoimintasiirron toteuttamiseen. Muutoksista huolimatta liiketoimintasiirron verokohtelu ja oikeustila ovat edelleen osin epäselviä. Erityisesti selvyyttä kaivattaisiin liiketoimintasiirron jälkeiseen käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen. Toinen merkittävä ristiriitaisuus koskee omien osakkeiden varainsiirtoverokohtelua, joka saattaa niiden käytön epäedulliseen asemaan suhteessa uusien osakkeiden käyttöön.

Epäkohdista huolimatta toista verotuksellisesti yhtä edullista keinoa kuin liiketoimintasiirto on vaikea löytää, kun yrityksen pyrkimyksenä on järjestellä yhtiön liiketoiminnallista rakennetta tai ennen kaikkea päästä myymään osa liiketoiminnastaan. Pienosakeyhtiöiden kohdalla voidaan saavuttaa jopa tilanne, jossa koko liiketoiminnan myyntihinta voidaan kotiuttaa omistajalleen verovapaasti.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.