Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Yritysjuridiikka | 2009
Tutkielman numero: 12079
Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Tekijä: Ollikainen, Lasse
Otsikko: Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yritysverotus; company taxation; verotus; taxation; suunnittelu; planning; yhtiöittäminen; spin-offs
Sivumäärä: 87
Avainsanat: kiinteä toimipaikka; liiketoimintasiirto; verosuunnittelu; veronkiertosäännös; yhtiöittäminen; yritysjärjestelyt; yritysjärjestelydirektiivi
Tiivistelmä:
Liiketoimintasiirtoa kohtaan on yhä kasvamassa määrin kohdistunut mielenkiintoa verolainsäädännössämme tapahtuneiden muutoksien johdosta. Muutoksien seurauksena siitä on tullut yhä varteenotettavampi verosuunnittelukeino muiden yritysjärjestelymuotojen joukossa. Tutkielma on erityisen ajankohtainen vuoden 2009 alussa voimaan tulleen elinkeinoverouudistuksen johdosta. Tutkielmassa tarkastellaan liiketoimintasiirtoa koskevaa sääntelyä nykyisen lainsäädännön valossa. Painoarvoa annetaan liike-toimintasiirtoa koskeville verolainsäädännöllisille muutoksille ja niiden seurauksille. Toisin sanoen liiketoimintasiirtoa tutkitaan osana verotuksellista kontekstia.

Tutkielman toisessa luvussa esitetään yleiset liiketoimintasiirron taustat sekä EVL 52d §:ssä liiketoimintasiirrosta säädetyt edellytykset. Kolmannessa luvussa käsitellään liiketoimintasiirron verotuksellisia aspekteja sekä täsmennetään liiketoimintasiirrossa siirrettäviä eriä. Lisäksi nostetaan esille liiketoimintasiirtoon liittyvä arvonlisäverotus sekä varainsiirtoverotus. Neljännessä luvussa tarkastellaan liiketoimintasiirron käyttöä verosuunnittelussa. Viidennessä luvussa tutkitaan liiketoimintasiirron käyttöä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä ja erityisesti sen käyttöä kiinteän toimipaikan yhtiöittämisen yhteydessä. Kuudes luku esittelee viimeaikaisimmat muutokset liiketoimintasiirron sääntelyssä sekä näiden seuraukset.

Tutkielma osoittaa, että liiketoimintasiirron piirissä tapahtuneet lainsäädännölliset muutokset ovat tehneet sen verokohtelusta entistä selkeämmän ja veroseuraamuksiltaan helpommin ennustettavan. Viimeaikaisin muutos koskien liiketoimintasiirron vastikeosakkeita sekä kirjanpitosidonnaisuutta on tuonut toivottua joustavuutta liiketoimintasiirron toteuttamiseen. Muutoksista huolimatta liiketoimintasiirron verokohtelu ja oikeustila ovat edelleen osin epäselviä. Erityisesti selvyyttä kaivattaisiin liiketoimintasiirron jälkeiseen käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen. Toinen merkittävä ristiriitaisuus koskee omien osakkeiden varainsiirtoverokohtelua, joka saattaa niiden käytön epäedulliseen asemaan suhteessa uusien osakkeiden käyttöön.

Epäkohdista huolimatta toista verotuksellisesti yhtä edullista keinoa kuin liiketoimintasiirto on vaikea löytää, kun yrityksen pyrkimyksenä on järjestellä yhtiön liiketoiminnallista rakennetta tai ennen kaikkea päästä myymään osa liiketoiminnastaan. Pienosakeyhtiöiden kohdalla voidaan saavuttaa jopa tilanne, jossa koko liiketoiminnan myyntihinta voidaan kotiuttaa omistajalleen verovapaasti.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.