School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12106
Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa
Author: Anto, Herki
Title: Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; sisäinen tarkastus; internal auditing; tilintarkastus; auditing; corporate governance; corporate governance
Pages: 103
Key terms: sisäinen tarkastus; tarkastusvaliokunta; corporate governance; tilintarkastus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä sisäisen tarkastuksen toimintoa ja sen asemaa osana corporate governance -viitekehystä sekä kuvastaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteen luonnetta. Teoriaosuudessa luotiin lisäksi katsaus tarkastusvaliokuntien tehtävien osalta. Empiirisessä osiossa tarkasteltiin lineaarisen regressiomallin avulla, miten sisäisen tarkastuksen omat ominaisuudet ja tarkastusvaliokunnan ominaisuudet vaikuttivat sisäisten tarkastajien käsitykseen oman panoksensa määrästä ulkoisessa tarkastuksessa. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin teoriaosuuden osalta lähdeaineistona sisäisen tarkastukseen ja corporate governanceen liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Testiaineistona käytettiin aineistoa, jota kerättiin 16.4.–17.6.2008 kyselytutkimuksen avulla. Aineiston käsittely Kyselyn vastausten perusteella muodostettiin lineaarinen regressiomalli,jossa vertailtiin selittävien muuttujien vaikutusta selitettävän muuttujan arvoon. Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempien, ulkomailla suoritettujen, tutkimuksen tuloksiin. Näin pyrittiin löytämään yhteneväisyydet ja erot tämän tutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten tulosten välillä sekä analysoimaan näiden erojen syitä. Tulokset Tutkimuksen tulokset olivat tietyiltä osin yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta myös eroja havaittiin. Sisäisen tarkastuksen panokseen ulkoisessa tarkastuksessa vaikuttaa tulosten valossa eniten tarkastusvaliokunnan jäsenten tietämys kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta. Tämä tulos tuki aikaisempien tutkimusten tuloksia omalta osaltaan.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.