Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12106
Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa
Tekijä: Anto, Herki
Otsikko: Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; sisäinen tarkastus; internal auditing; tilintarkastus; auditing; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 103
Avainsanat: sisäinen tarkastus; tarkastusvaliokunta; corporate governance; tilintarkastus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä sisäisen tarkastuksen toimintoa ja sen asemaa osana corporate governance -viitekehystä sekä kuvastaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteen luonnetta. Teoriaosuudessa luotiin lisäksi katsaus tarkastusvaliokuntien tehtävien osalta. Empiirisessä osiossa tarkasteltiin lineaarisen regressiomallin avulla, miten sisäisen tarkastuksen omat ominaisuudet ja tarkastusvaliokunnan ominaisuudet vaikuttivat sisäisten tarkastajien käsitykseen oman panoksensa määrästä ulkoisessa tarkastuksessa. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin teoriaosuuden osalta lähdeaineistona sisäisen tarkastukseen ja corporate governanceen liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Testiaineistona käytettiin aineistoa, jota kerättiin 16.4.–17.6.2008 kyselytutkimuksen avulla. Aineiston käsittely Kyselyn vastausten perusteella muodostettiin lineaarinen regressiomalli,jossa vertailtiin selittävien muuttujien vaikutusta selitettävän muuttujan arvoon. Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempien, ulkomailla suoritettujen, tutkimuksen tuloksiin. Näin pyrittiin löytämään yhteneväisyydet ja erot tämän tutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten tulosten välillä sekä analysoimaan näiden erojen syitä. Tulokset Tutkimuksen tulokset olivat tietyiltä osin yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta myös eroja havaittiin. Sisäisen tarkastuksen panokseen ulkoisessa tarkastuksessa vaikuttaa tulosten valossa eniten tarkastusvaliokunnan jäsenten tietämys kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta. Tämä tulos tuki aikaisempien tutkimusten tuloksia omalta osaltaan.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.