School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Business Law | 2009
Thesis number: 12116
Sijoituspalveluyrityksen ja arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuudet asiakasta kohtaan
Author: Leiramo, Anna
Title: Sijoituspalveluyrityksen ja arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuudet asiakasta kohtaan
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; sijoitukset; investments; palvelut; service; sijoittajat; investors; yritysviestintä; business communication; tieto; knowledge; riskienhallinta; risk management; vastuu; responsibility
Pages: 50
Key terms: arvopaperinvälittäjä; sijoituspalveluyritys; tiedonantovelvollisuus
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tiedonantovelvollisuuksia arvopaperimarkkinoilla, keskittyen arvopaperinvälittäjän ja sijoituspalveluyrityksen vastuuseen suhteessa ei-ammattimaiseen asiakkaaseen. Tässä tutkimuksessa selvitetään tiedonantovelvollisuuksien ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyä Suomen oikeudessa. Tämä työ käsittelee tilanteita, joissa asiakkaana on luonnollinen henkilö.

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa katsastellaan arvopaperimarkkinoiden yleisiä piirteitä, kuvaillaan sääntelyä pääpiirteittäin sekä rajataan tutkimuksen kohde ja tavoitteet.

Tutkimuksen toisessa luvussa tutustutaan sijoituspalveluyritystä ja arvopaperinvälittäjää koskevaan sääntelyyn suhteessa asiakkaisiin, ja siihen millaiseen vahingonkorvausvastuuseen näiden sääntelyjen rikkominen voi johtaa. Toisessa luvussa kerrotaan muun muassa välittäjää koskevasta sääntelystä, velvollisuudesta tuntea asiakkaansa ja velvollisuudesta tehdä kirjallinen sopimus. Lopuksi tutustutaan lyhyesti asiakkaan omiin velvollisuuksiin.

Tutkimuksen kolmas luku käsittelee vahingonkorvauslainsäädännön yleisiä periaatteita, jotta tekstissä käsittelemieni tapauksien ratkaisusuosituksia olisi helpompi ymmärtää. Vahingonkorvauslainsäädännön lisäksi kolmannessa luvussa kerrotaan tuottamuksesta ja syy-yhteysedellytyksestä. Tässä työssä käsitellään lähinnä vain sopimusperusteista vahingonkorvausvastuuta, eikä sopimuksenulkoiseen perustuvaa vastuuta. Tämän takia esimerkiksi pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta johtuvaa vahingonkorvausvastuuta ei käsitellä.

Kappaleessa neljä käsitellään varsinaisia tiedonantovelvollisuuksia ja käydään Arvopaperilautakunnan ratkaisusuosituksia läpi. Ensimmäiseksi kerrotaan positiivisesta tiedonantovelvollisuudesta. Sen jälkeen käsitellään tiedonantovelvollisuuksia omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa tarjottaessa. Seuraavana tutustutaan tiedonantovelvollisuuksiin muita sijoituspalveluja tarjottaessa sekä lopuksi tiedonantovelvollisuuksiin toimeksiantojen toteuttamisessa ja välittämisessä.

Lopuksi viidennessä kappaleessa kerrotaan ajankohtaisista tapauksista, mahdollisista tulevaisuuden suuntauksista sekä lyhyesti omista pohdinnoista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.