Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Yritysjuridiikka | 2009
Tutkielman numero: 12116
Sijoituspalveluyrityksen ja arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuudet asiakasta kohtaan
Tekijä: Leiramo, Anna
Otsikko: Sijoituspalveluyrityksen ja arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuudet asiakasta kohtaan
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; sijoitukset; investments; palvelut; service; sijoittajat; investors; yritysviestintä; business communication; tieto; knowledge; riskienhallinta; risk management; vastuu; responsibility
Sivumäärä: 50
Avainsanat: arvopaperinvälittäjä; sijoituspalveluyritys; tiedonantovelvollisuus
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tiedonantovelvollisuuksia arvopaperimarkkinoilla, keskittyen arvopaperinvälittäjän ja sijoituspalveluyrityksen vastuuseen suhteessa ei-ammattimaiseen asiakkaaseen. Tässä tutkimuksessa selvitetään tiedonantovelvollisuuksien ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyä Suomen oikeudessa. Tämä työ käsittelee tilanteita, joissa asiakkaana on luonnollinen henkilö.

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa katsastellaan arvopaperimarkkinoiden yleisiä piirteitä, kuvaillaan sääntelyä pääpiirteittäin sekä rajataan tutkimuksen kohde ja tavoitteet.

Tutkimuksen toisessa luvussa tutustutaan sijoituspalveluyritystä ja arvopaperinvälittäjää koskevaan sääntelyyn suhteessa asiakkaisiin, ja siihen millaiseen vahingonkorvausvastuuseen näiden sääntelyjen rikkominen voi johtaa. Toisessa luvussa kerrotaan muun muassa välittäjää koskevasta sääntelystä, velvollisuudesta tuntea asiakkaansa ja velvollisuudesta tehdä kirjallinen sopimus. Lopuksi tutustutaan lyhyesti asiakkaan omiin velvollisuuksiin.

Tutkimuksen kolmas luku käsittelee vahingonkorvauslainsäädännön yleisiä periaatteita, jotta tekstissä käsittelemieni tapauksien ratkaisusuosituksia olisi helpompi ymmärtää. Vahingonkorvauslainsäädännön lisäksi kolmannessa luvussa kerrotaan tuottamuksesta ja syy-yhteysedellytyksestä. Tässä työssä käsitellään lähinnä vain sopimusperusteista vahingonkorvausvastuuta, eikä sopimuksenulkoiseen perustuvaa vastuuta. Tämän takia esimerkiksi pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta johtuvaa vahingonkorvausvastuuta ei käsitellä.

Kappaleessa neljä käsitellään varsinaisia tiedonantovelvollisuuksia ja käydään Arvopaperilautakunnan ratkaisusuosituksia läpi. Ensimmäiseksi kerrotaan positiivisesta tiedonantovelvollisuudesta. Sen jälkeen käsitellään tiedonantovelvollisuuksia omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa tarjottaessa. Seuraavana tutustutaan tiedonantovelvollisuuksiin muita sijoituspalveluja tarjottaessa sekä lopuksi tiedonantovelvollisuuksiin toimeksiantojen toteuttamisessa ja välittämisessä.

Lopuksi viidennessä kappaleessa kerrotaan ajankohtaisista tapauksista, mahdollisista tulevaisuuden suuntauksista sekä lyhyesti omista pohdinnoista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.