School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2009
Thesis number: 12140
Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa: tapaustutkimus Keskon arvoverkostosta
Author: Ohtonen, Kim
Title: Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa: tapaustutkimus Keskon arvoverkostosta
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; yritysviestintä; business communication; tietämyksenhallinta; knowledge management; vähittäiskauppa; retail trade; tieto; knowledge; tavarat; commodities; tuotteet; products
Pages: 87
Full text:
» hse_ethesis_12140.pdf pdf  size:876 KB (896252)
Key terms: tuotetieto; tiedonhallinta; knowledge management; arvoverkosto; kauppa
Abstract:
Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus lisätä ymmärrystä siitä, millä tavoilla tuotetietojen hallintaa ja ylläpitoa on mahdollista tehostaa kaupan arvoverkostossa. Tutkimuksessa tutkittiin tuotetietojen jakamista arvoverkoston eri yritysten välillä. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli lyhyesti kartoittaa kaupan arvoverkoston yritysten käsityksiä tuotetiedon hallinnan nykytilasta sekä siitä, mitä haasteita tuotetiedon johtamiseen liittyy. Tutkimuksen varsinainen tarkoitus oli analysoida, miten tiedon luonne, mahdollisuudet jakaa tietoa, motivaatio tiedon jakamiseen sekä organisaatiokulttuuri vaikuttavat tuoteperustiedon jakamiseen.

Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivista lähestymistapaa ja siinä hyödynnettiin tapaustutkimusmenetelmää. Tutkimuksen kohteena oli Keskon arvoverkosto. Tutkimusta varten tehtiin viisi haastattelua arvoverkoston eri yrityksissä, tarkoituksena saada kokonaiskuva arvoverkoston eri toimijoiden näkemyksistä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, litteroitiin kokonaan ja analysoitiin.

Yleisesti tuotetiedon jakamista ja tuoteprosessin tehokkuutta ajatellen, tämän tutkimuksen mukaan varsinaisia esteitä tuoteperustiedon jakamiselle ei ole olemassa kaupan arvoverkostossa. Tuotetieto on hyvin avointa, eikä sitä haluta pitää itsellä. Motivaatiota tiedon jakamiseen on erityisesti teollisuudessa, ja myös mahdollisuuksia on olemassa, esimerkiksi Sinfoksen muodossa. Uutena asiana tutkimuksessa havaittiin tiedon tason vaikutus tiedon jakamiseen. Liikkeenjohdon kannalta tärkeänä asiana nostettiin esiin arvoverkoston yhteiset agendat, joiden avulla yhteisiä asioita saataisiin vietyä eteenpäin. Myös Sinfos-tuotetietopankin jatkokehitys ja parempi hyödyntäminen nähtiin tärkeänä asiana. Tuoteylläpitoprosessin läpikäynti olisi suositeltavaa, koska tällä hetkellä tuotetietoa ylläpidetään moneen kertaan moneen eri järjestelmään, eikä prosessi toimi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.