Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12140
Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa: tapaustutkimus Keskon arvoverkostosta
Tekijä: Ohtonen, Kim
Otsikko: Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa: tapaustutkimus Keskon arvoverkostosta
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; yritysviestintä; business communication; tietämyksenhallinta; knowledge management; vähittäiskauppa; retail trade; tieto; knowledge; tavarat; commodities; tuotteet; products
Sivumäärä: 87
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12140.pdf pdf  koko: 876 KB (896252)
Avainsanat: tuotetieto; tiedonhallinta; knowledge management; arvoverkosto; kauppa
Tiivistelmä:
Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus lisätä ymmärrystä siitä, millä tavoilla tuotetietojen hallintaa ja ylläpitoa on mahdollista tehostaa kaupan arvoverkostossa. Tutkimuksessa tutkittiin tuotetietojen jakamista arvoverkoston eri yritysten välillä. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli lyhyesti kartoittaa kaupan arvoverkoston yritysten käsityksiä tuotetiedon hallinnan nykytilasta sekä siitä, mitä haasteita tuotetiedon johtamiseen liittyy. Tutkimuksen varsinainen tarkoitus oli analysoida, miten tiedon luonne, mahdollisuudet jakaa tietoa, motivaatio tiedon jakamiseen sekä organisaatiokulttuuri vaikuttavat tuoteperustiedon jakamiseen.

Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivista lähestymistapaa ja siinä hyödynnettiin tapaustutkimusmenetelmää. Tutkimuksen kohteena oli Keskon arvoverkosto. Tutkimusta varten tehtiin viisi haastattelua arvoverkoston eri yrityksissä, tarkoituksena saada kokonaiskuva arvoverkoston eri toimijoiden näkemyksistä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, litteroitiin kokonaan ja analysoitiin.

Yleisesti tuotetiedon jakamista ja tuoteprosessin tehokkuutta ajatellen, tämän tutkimuksen mukaan varsinaisia esteitä tuoteperustiedon jakamiselle ei ole olemassa kaupan arvoverkostossa. Tuotetieto on hyvin avointa, eikä sitä haluta pitää itsellä. Motivaatiota tiedon jakamiseen on erityisesti teollisuudessa, ja myös mahdollisuuksia on olemassa, esimerkiksi Sinfoksen muodossa. Uutena asiana tutkimuksessa havaittiin tiedon tason vaikutus tiedon jakamiseen. Liikkeenjohdon kannalta tärkeänä asiana nostettiin esiin arvoverkoston yhteiset agendat, joiden avulla yhteisiä asioita saataisiin vietyä eteenpäin. Myös Sinfos-tuotetietopankin jatkokehitys ja parempi hyödyntäminen nähtiin tärkeänä asiana. Tuoteylläpitoprosessin läpikäynti olisi suositeltavaa, koska tällä hetkellä tuotetietoa ylläpidetään moneen kertaan moneen eri järjestelmään, eikä prosessi toimi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.