School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2009
Thesis number: 12146
Matkailubrändin rakentaminen ja lanseeraus Case Golden Resort
Author: Pentti, Anna
Title: Matkailubrändin rakentaminen ja lanseeraus Case Golden Resort
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; brandit; brands; matkailu; tourism; tuotekehitys; product development; lanseeraus; launching
Pages: 103
Key terms: brändi; palvelubrändi; matkailubrändi; brändin rakentaminen; tuotekehitys; lanseeraus; lanseerausprosessi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka matkailubrändi rakennetaan ja lanseerataan. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaus myös siihen, mikä brändi on ja mitkä ovat matkailubrändin erityispiirteet. Lisäksi selvitettiin miten brändi rakennetaan, mitä brändin lanseeraus on sekä mitä toimenpiteitä brändin lanseerausprosessi pitää sisällään.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen valittiin abduktiivisen lähestymistavan sovellus systemaattinen yhdistely eli teorian ja empirian välillä käytävä jatkuva vuoropuhelu. Teoreettisessa osassa luotiin katsaus brändejä, tuotekehitystä ja lanseerausta koskevaan kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen. Lisäksi lähdemateriaalina hyödynnettiin tutkittavaan toimialaan liittyviä julkaisuja, tilastoja ja lehtiartikkeleita. Lähdeaineiston pohjalta pyrittiin muodostamaan kattava kokonaiskuva brändin rakentamisesta ja lanseeraamisesta. Tutkimuksen empiirinen osuus tehtiin kvalitatiivisena haastattelu-tutkimuksena, jossa haastateltiin case-yrityksen matkailubrändin rakentamis- ja lanseerausprosessin avainhenkilöitä teemahaastattelumenetelmää hyödyntäen.

Tutkimustulokset

Matkailubrändin rakentaminen ja lanseeraus on moniulotteinen prosessi, joka vaatii useiden henkilöiden osaamista ja tietotaitoa. Kaikkea ei voi ennakoida, vaikka aikataulutus ja suunnitelmat olisivat kuinka hyviä tahansa. Kohderyhmän tarkka tuntemus on tärkeää, sillä brändien on vastattava asiakkaiden tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Jotta saavutettaisiin dialogi asiakkaan kanssa, on kaiken brändiviestinnän oltava samanlinjaista, puhuttava samaa kieltä brändistä ja oltava kohdistettu tarkasti halutulle kohderyhmälle. Matkailubrändeillä on hyvä mahdollisuus vastata kuluttajien elämyshakuisuuteen, missä henkilökunnalla on suuri merkitys odotetunlaisen brändikokemuksen välittäjinä. Jotta henkilökunta voidaan kouluttaa brändin näköiseksi, on ensiksi brändin ylimmällä johdolla oltava selkeä kuva siitä, mitä brändin halutaan olevan ja millaisia mielikuvia siitä halutaan viestittävän. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on tärkeää palveluntarjonnan kehittämiseksi ja asiakkaiden palvelemiseksi mahdollisimman hyvin. Matkailubrändin tulee voida muokkautua ajan myötä sen asiakkaiden halujen ja tarpeiden muuttuessa kuitenkin pitkän tähtäimen tavoitteet mielessä pitäen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.