Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12146
Matkailubrändin rakentaminen ja lanseeraus Case Golden Resort
Tekijä: Pentti, Anna
Otsikko: Matkailubrändin rakentaminen ja lanseeraus Case Golden Resort
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; brandit; brands; matkailu; tourism; tuotekehitys; product development; lanseeraus; launching
Sivumäärä: 103
Avainsanat: brändi; palvelubrändi; matkailubrändi; brändin rakentaminen; tuotekehitys; lanseeraus; lanseerausprosessi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka matkailubrändi rakennetaan ja lanseerataan. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaus myös siihen, mikä brändi on ja mitkä ovat matkailubrändin erityispiirteet. Lisäksi selvitettiin miten brändi rakennetaan, mitä brändin lanseeraus on sekä mitä toimenpiteitä brändin lanseerausprosessi pitää sisällään.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen valittiin abduktiivisen lähestymistavan sovellus systemaattinen yhdistely eli teorian ja empirian välillä käytävä jatkuva vuoropuhelu. Teoreettisessa osassa luotiin katsaus brändejä, tuotekehitystä ja lanseerausta koskevaan kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen. Lisäksi lähdemateriaalina hyödynnettiin tutkittavaan toimialaan liittyviä julkaisuja, tilastoja ja lehtiartikkeleita. Lähdeaineiston pohjalta pyrittiin muodostamaan kattava kokonaiskuva brändin rakentamisesta ja lanseeraamisesta. Tutkimuksen empiirinen osuus tehtiin kvalitatiivisena haastattelu-tutkimuksena, jossa haastateltiin case-yrityksen matkailubrändin rakentamis- ja lanseerausprosessin avainhenkilöitä teemahaastattelumenetelmää hyödyntäen.

Tutkimustulokset

Matkailubrändin rakentaminen ja lanseeraus on moniulotteinen prosessi, joka vaatii useiden henkilöiden osaamista ja tietotaitoa. Kaikkea ei voi ennakoida, vaikka aikataulutus ja suunnitelmat olisivat kuinka hyviä tahansa. Kohderyhmän tarkka tuntemus on tärkeää, sillä brändien on vastattava asiakkaiden tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Jotta saavutettaisiin dialogi asiakkaan kanssa, on kaiken brändiviestinnän oltava samanlinjaista, puhuttava samaa kieltä brändistä ja oltava kohdistettu tarkasti halutulle kohderyhmälle. Matkailubrändeillä on hyvä mahdollisuus vastata kuluttajien elämyshakuisuuteen, missä henkilökunnalla on suuri merkitys odotetunlaisen brändikokemuksen välittäjinä. Jotta henkilökunta voidaan kouluttaa brändin näköiseksi, on ensiksi brändin ylimmällä johdolla oltava selkeä kuva siitä, mitä brändin halutaan olevan ja millaisia mielikuvia siitä halutaan viestittävän. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on tärkeää palveluntarjonnan kehittämiseksi ja asiakkaiden palvelemiseksi mahdollisimman hyvin. Matkailubrändin tulee voida muokkautua ajan myötä sen asiakkaiden halujen ja tarpeiden muuttuessa kuitenkin pitkän tähtäimen tavoitteet mielessä pitäen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.