School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2009
Thesis number: 12185
Roles of management consultants in business transformation: case Capgemini Consulting
Author: Nuorkivi, Isto
Title: Roles of management consultants in business transformation: case Capgemini Consulting
Year: 2009  Language: eng
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; konsultointi; consulting; muutos; change; strategia; strategy
Pages: 87
Full text:
» hse_ethesis_12185.pdf pdf  size:705 KB (721453)
Key terms: liikkeenjohdon konsultointi; liiketoiminnan transformaatiot; muutosjohtaminen; strateginen johtaminen; management consulting; business transformation; change management; strategic management
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on tunnistaa ja tarkastella liikkeenjohdon konsulttien rooleja liiketoiminnan transformaatiohankkeissa. Tutkimuksessa pyritään määrittelemään liiketoiminnan transformaatiot sekä tunnistamaan tutkielman kannalta olennaisia tapoja tarkastella ja jäsennellä liikkeenjohdon konsulttien rooleja. Lisäksi tutkimuksessa pyritään tunnistamaan keskeiset liikkeenjohdon konsulttien taidot ja osaamisalueet liiketoiminnan transformaatiohankkeissa.

Tutkielma on tapaustutkimus Capgemini Consulting –konsulttiyrityksen Suomen organisaatiosta. Tutkielma koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Empiirisessä tutkimuksessa käytetyt keskeiset tutkimusmenetelmät ovat temaattiset haastattelut sekä osallistuva havainnointi. Tutkimuksessa on lisäksi hyödynnetty tapausorganisaation sisäistä dokumentaatiota, kuten esitysaineistoja. Tutkimustiedon analysoinnissa on hyödynnetty etenkin systemaattista yhdistelyä (systematic combining) sekä haastattelutiedon vertaamista tapausorganisaation sisäisiin dokumentteihin (cross-referencing).

Tutkimuksen perusteella liiketoiminnan transformaatiot voidaan määritellä strategisiksi, moniulotteisiksi sekä laajoiksi muutoshankkeiksi, jotka koostuvat kahdesta vaiheesta: analysoinnista ja suunnittelusta sekä muutoksen toteutuksesta. Liikkeenjohdon konsultin näkökulmasta liiketoiminnan transformaatiot muodostavat oman toimeksiantotyyppinsä, joka poikkeaa monista muista toimeksiantotyypeistä muun muassa pitkän kestonsa sekä suurilukuisemman konsulttitiimin ansiosta. Toisaalta transformaatiohankkeet sisältävät vain vähän täysin ainutlaatuisia elementtejä ja ne voidaan osittain nähdä koostuvaksi useista eri toimeksiantotyyppien elementeistä.

Tutkimuksessa tunnistettiin useita rooleja, joita liikkeenjohdon konsulteilla on liiketoiminnan transformaatioissa, sekä useita tapoja jäsennellä kyseisiä rooleja. Ensinnäkin, tutkimuksessa piirtyi suhteellisen yksimielinen näkemys tyypillisestä transformaatiotiimistä, jossa konsulteilla on erilaisia organisatorisia rooleja. Esimerkkejä kyseisistä rooleista ovat hankejohtaja, projektipäällikkö, asiantuntija sekä business case –päällikkö. Toiseksi, tutkimuksessa tunnistettiin keskeisiä toiminnallisia rooleja, kuten neuvonantaja, valmentaja, mahdollistaja ja tekijä. Kolmanneksi, liikkeenjohdon konsulttien todettiin soveltavan erityisiä konsultointityylejä liiketoiminnan transformaatioissa. Yhteinen tekijä kaikille tunnistetuille tyyleille oli suuri asiakaskontaktin määrä. Neljänneksi, tutkimus osoitti eräät konsultointitaidot erityisen keskeisiksi liiketoiminnan transformaatioissa. Esimerkkejä kyseisistä taidoista ovat poliittinen tilannetaju sekä sosiaaliset taidot.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.