Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12185
Roles of management consultants in business transformation: case Capgemini Consulting
Tekijä: Nuorkivi, Isto
Otsikko: Roles of management consultants in business transformation: case Capgemini Consulting
Vuosi: 2009  Kieli: eng
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; konsultointi; consulting; muutos; change; strategia; strategy
Sivumäärä: 87
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12185.pdf pdf  koko: 705 KB (721453)
Avainsanat: liikkeenjohdon konsultointi; liiketoiminnan transformaatiot; muutosjohtaminen; strateginen johtaminen; management consulting; business transformation; change management; strategic management
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on tunnistaa ja tarkastella liikkeenjohdon konsulttien rooleja liiketoiminnan transformaatiohankkeissa. Tutkimuksessa pyritään määrittelemään liiketoiminnan transformaatiot sekä tunnistamaan tutkielman kannalta olennaisia tapoja tarkastella ja jäsennellä liikkeenjohdon konsulttien rooleja. Lisäksi tutkimuksessa pyritään tunnistamaan keskeiset liikkeenjohdon konsulttien taidot ja osaamisalueet liiketoiminnan transformaatiohankkeissa.

Tutkielma on tapaustutkimus Capgemini Consulting –konsulttiyrityksen Suomen organisaatiosta. Tutkielma koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Empiirisessä tutkimuksessa käytetyt keskeiset tutkimusmenetelmät ovat temaattiset haastattelut sekä osallistuva havainnointi. Tutkimuksessa on lisäksi hyödynnetty tapausorganisaation sisäistä dokumentaatiota, kuten esitysaineistoja. Tutkimustiedon analysoinnissa on hyödynnetty etenkin systemaattista yhdistelyä (systematic combining) sekä haastattelutiedon vertaamista tapausorganisaation sisäisiin dokumentteihin (cross-referencing).

Tutkimuksen perusteella liiketoiminnan transformaatiot voidaan määritellä strategisiksi, moniulotteisiksi sekä laajoiksi muutoshankkeiksi, jotka koostuvat kahdesta vaiheesta: analysoinnista ja suunnittelusta sekä muutoksen toteutuksesta. Liikkeenjohdon konsultin näkökulmasta liiketoiminnan transformaatiot muodostavat oman toimeksiantotyyppinsä, joka poikkeaa monista muista toimeksiantotyypeistä muun muassa pitkän kestonsa sekä suurilukuisemman konsulttitiimin ansiosta. Toisaalta transformaatiohankkeet sisältävät vain vähän täysin ainutlaatuisia elementtejä ja ne voidaan osittain nähdä koostuvaksi useista eri toimeksiantotyyppien elementeistä.

Tutkimuksessa tunnistettiin useita rooleja, joita liikkeenjohdon konsulteilla on liiketoiminnan transformaatioissa, sekä useita tapoja jäsennellä kyseisiä rooleja. Ensinnäkin, tutkimuksessa piirtyi suhteellisen yksimielinen näkemys tyypillisestä transformaatiotiimistä, jossa konsulteilla on erilaisia organisatorisia rooleja. Esimerkkejä kyseisistä rooleista ovat hankejohtaja, projektipäällikkö, asiantuntija sekä business case –päällikkö. Toiseksi, tutkimuksessa tunnistettiin keskeisiä toiminnallisia rooleja, kuten neuvonantaja, valmentaja, mahdollistaja ja tekijä. Kolmanneksi, liikkeenjohdon konsulttien todettiin soveltavan erityisiä konsultointityylejä liiketoiminnan transformaatioissa. Yhteinen tekijä kaikille tunnistetuille tyyleille oli suuri asiakaskontaktin määrä. Neljänneksi, tutkimus osoitti eräät konsultointitaidot erityisen keskeisiksi liiketoiminnan transformaatioissa. Esimerkkejä kyseisistä taidoista ovat poliittinen tilannetaju sekä sosiaaliset taidot.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.