School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12207
Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britannia
Author: Rannikko, Noora
Title: Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britannia
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; eläkevakuutus; pension insurance; eläkkeet; pensions; kannustaminen; incentives; corporate governance; corporate governance
Pages: 113
Full text:
» hse_ethesis_12207.pdf pdf  size:2 MB (1075040)
Key terms: palkitseminen; eläke; corporate governance; raportointi; läpinäkyvyys
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida toimitusjohtajan eläke-etujen läpinäkyvyyttä tutkimusmaissa sekä hahmottaa kyseisten etujen merkitystä osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Tavoitteena oli myös arvioida, tulisiko suomalaisten pörssiyhtiöiden raportointivaatimuksia tiukentaa vapaaehtoisten eläkemaksujen osalta.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin corporate governanceen, palkitsemiseen ja eläkejärjestelmiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Empiirisen osan aineistona käytettiin 60 suomalaisen ja 60 isobritannialaisen pörssiyrityksen vuoden 2008 vuosikertomuksia ja niissä toimitusjohtajan palkitsemisesta kerrottua informaatiota. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin yksi avoin haastattelu suomalaisessa henki- ja eläkevakuutusyhtiössä.

Aineiston käsittely

Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan vuosikertomuksista kerättyä materiaalia tutkimalla. Suomen eläke-etuja koskevan suppean raportointivaatimuksen takia haastattelulla pyrittiin tarkemmin hahmottamaan vapaaehtoisen eläkemaksujen merkitystä Suomessa. Empiria-osassa kuvattiin miten tutkimuksessa tarkoitettujen eläke-etujen, eli pääasiassa vapaaehtoisten eläkemaksujen, raportointi tapahtuu tutkimusmaissa. Kerätyn aineiston perusteella pyrittiin myös hahmottamaan miten suuri kuluerä vapaaehtoiset eläkemaksut ovat yrityksille ja täten arvioimaan minkälainen merkitys niillä on osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista.

Tulokset

Tutkimuksessa todettiin, että eläke-etujen läpinäkyvyys vaihtelee suuresti tutkimusmaiden välillä. Isobritannialaisten yritysten raportointi on huomattavasti suomalaisyhtiöitä laajempaa ja yhtenäisempää tarkempien raportointivaatimusten takia. Vapaaehtoisten eläkemaksujen todettiin vaihtelevan merkitykseltään yrityskohtaisesti. Toimitusjohtajan vuosittaisen peruspalkan suuruudella ei suoraan ole merkitystä eläkemaksun suuruuteen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomalaisyritysten raportointivaatimusten tiukentamiseen eläke-etuuksien osalta on aihetta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.