Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12207
Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britannia
Tekijä: Rannikko, Noora
Otsikko: Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britannia
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; eläkevakuutus; pension insurance; eläkkeet; pensions; kannustaminen; incentives; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 113
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12207.pdf pdf  koko: 2 MB (1075040)
Avainsanat: palkitseminen; eläke; corporate governance; raportointi; läpinäkyvyys
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida toimitusjohtajan eläke-etujen läpinäkyvyyttä tutkimusmaissa sekä hahmottaa kyseisten etujen merkitystä osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Tavoitteena oli myös arvioida, tulisiko suomalaisten pörssiyhtiöiden raportointivaatimuksia tiukentaa vapaaehtoisten eläkemaksujen osalta.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin corporate governanceen, palkitsemiseen ja eläkejärjestelmiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Empiirisen osan aineistona käytettiin 60 suomalaisen ja 60 isobritannialaisen pörssiyrityksen vuoden 2008 vuosikertomuksia ja niissä toimitusjohtajan palkitsemisesta kerrottua informaatiota. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin yksi avoin haastattelu suomalaisessa henki- ja eläkevakuutusyhtiössä.

Aineiston käsittely

Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan vuosikertomuksista kerättyä materiaalia tutkimalla. Suomen eläke-etuja koskevan suppean raportointivaatimuksen takia haastattelulla pyrittiin tarkemmin hahmottamaan vapaaehtoisen eläkemaksujen merkitystä Suomessa. Empiria-osassa kuvattiin miten tutkimuksessa tarkoitettujen eläke-etujen, eli pääasiassa vapaaehtoisten eläkemaksujen, raportointi tapahtuu tutkimusmaissa. Kerätyn aineiston perusteella pyrittiin myös hahmottamaan miten suuri kuluerä vapaaehtoiset eläkemaksut ovat yrityksille ja täten arvioimaan minkälainen merkitys niillä on osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista.

Tulokset

Tutkimuksessa todettiin, että eläke-etujen läpinäkyvyys vaihtelee suuresti tutkimusmaiden välillä. Isobritannialaisten yritysten raportointi on huomattavasti suomalaisyhtiöitä laajempaa ja yhtenäisempää tarkempien raportointivaatimusten takia. Vapaaehtoisten eläkemaksujen todettiin vaihtelevan merkitykseltään yrityskohtaisesti. Toimitusjohtajan vuosittaisen peruspalkan suuruudella ei suoraan ole merkitystä eläkemaksun suuruuteen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomalaisyritysten raportointivaatimusten tiukentamiseen eläke-etuuksien osalta on aihetta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.