School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12215
Sisältöanalyysi listayhtiöiden riskiraportoinnista vuosina 2007 ja 2008
Author: Ylä-Jääski, Hanna
Title: Sisältöanalyysi listayhtiöiden riskiraportoinnista vuosina 2007 ja 2008
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; raportit; reports; riskienhallinta; risk management; tiedotustoiminta; information activities; yritysviestintä; business communication; kriisi; crisis; rahoitus; financing; tieto; knowledge; corporate governance; corporate governance
Pages: 108
Key terms: riskiraportointi; taloudellinen tiedottaminen; finanssikriisi; corporate governance; informaation epäsymmetria
Abstract:
Tämän tutkielman lähtökohtana on tarkastella listayhtiöiden riskiraportointia epävarmassa markkinatilanteessa, jossa taloudellisen tiedottamisen tärkeys on korostunut. Lisäksi riskiraportoinnin merkitystä on korostettu uudessa listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance), joka tuli voimaan 1.1.2009. Ensimmäisenä tutkimustavoitteena on tutkia ja vertailla suomalaisten pörssiyhtiöiden riskiraportointia vuosina 2007 ja 2008 tiedottamisen laajuuden ja kattavuuden osalta. Toisena tavoitteena on analysoida, selittävätkö yritys- ja markkinakohtaiset tekijät riskiraportoinnin laajuutta.

Tutkimusaineistona käytetään NASDAQ OMX Helsingin pörssissä listattuja yrityksiä vuosina 2007 ja 2008. Riski-informaatio kerätään vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä ja luokitellaan viiteen pääriskiluokkaan. Regressioanalyysin aineisto muodostuu yhteensä 206 yritysvuodesta. Selittäviä muuttujia koskeva tieto haetaan yritysten vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä sekä ETLA:n tiedostosta.

Tutkimusmenetelminä käytetään sisältöanalyysia ja OLS-regressioanalyysia. Sisältöanalyysin avulla tutkitaan ja vertaillaan riskiraportointia vuosina 2007 ja 2008 tiedottamisen laajuuden ja kattavuuden osalta. Lineaarisella regressioanalyysilla analysoidaan yritys- ja markkinakohtaisten tekijöiden vaikutusta riskiraportoinnin laajuuteen. Lisäksi tutkitaan samojen selittävien muuttujien yhteyttä rahoitus-, strategisista, operatiivisista ja vahinkoriskeistä sekä riskienhallinnasta raportointiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että riskiraportointi on kasvanut sanamääräisesti kaikista riskiluokista ja kokonaisuudessaan vuosien 2007 ja 2008 välillä. Riskiraportoinnin kattavuus eli tasapuolisuus on parantunut toimintakertomuksissa, mutta laskenut vapaaehtoisissa osioissa. Yritys- ja markkinakohtaisista tekijöistä yrityksen koko, raportoitavien segmenttien määrä, yrityskauppojen tekeminen, velkaantuneisuus ja markkinatilanteen muutos vaikuttavat positiivisesti riskiraportoinnin laajuuteen. Yrityksen kannattavuuden yhteys riskiraportoinnin laajuuteen taas on negatiivinen. Aineettomien hyödykkeiden määrällä, price-to-book -arvolla ja yrityksen toimialan riskisyydellä ei ole vaikutusta kokonaisriskiraportoinnin laajuuteen. Muuttujien vaikutus erilaisista riskeistä raportoinnin laajuuteen poikkesi osittain kokonaisriskiraportointiin verrattuna.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.