Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12215
Sisältöanalyysi listayhtiöiden riskiraportoinnista vuosina 2007 ja 2008
Tekijä: Ylä-Jääski, Hanna
Otsikko: Sisältöanalyysi listayhtiöiden riskiraportoinnista vuosina 2007 ja 2008
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; raportit; reports; riskienhallinta; risk management; tiedotustoiminta; information activities; yritysviestintä; business communication; kriisi; crisis; rahoitus; financing; tieto; knowledge; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 108
Avainsanat: riskiraportointi; taloudellinen tiedottaminen; finanssikriisi; corporate governance; informaation epäsymmetria
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman lähtökohtana on tarkastella listayhtiöiden riskiraportointia epävarmassa markkinatilanteessa, jossa taloudellisen tiedottamisen tärkeys on korostunut. Lisäksi riskiraportoinnin merkitystä on korostettu uudessa listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance), joka tuli voimaan 1.1.2009. Ensimmäisenä tutkimustavoitteena on tutkia ja vertailla suomalaisten pörssiyhtiöiden riskiraportointia vuosina 2007 ja 2008 tiedottamisen laajuuden ja kattavuuden osalta. Toisena tavoitteena on analysoida, selittävätkö yritys- ja markkinakohtaiset tekijät riskiraportoinnin laajuutta.

Tutkimusaineistona käytetään NASDAQ OMX Helsingin pörssissä listattuja yrityksiä vuosina 2007 ja 2008. Riski-informaatio kerätään vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä ja luokitellaan viiteen pääriskiluokkaan. Regressioanalyysin aineisto muodostuu yhteensä 206 yritysvuodesta. Selittäviä muuttujia koskeva tieto haetaan yritysten vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä sekä ETLA:n tiedostosta.

Tutkimusmenetelminä käytetään sisältöanalyysia ja OLS-regressioanalyysia. Sisältöanalyysin avulla tutkitaan ja vertaillaan riskiraportointia vuosina 2007 ja 2008 tiedottamisen laajuuden ja kattavuuden osalta. Lineaarisella regressioanalyysilla analysoidaan yritys- ja markkinakohtaisten tekijöiden vaikutusta riskiraportoinnin laajuuteen. Lisäksi tutkitaan samojen selittävien muuttujien yhteyttä rahoitus-, strategisista, operatiivisista ja vahinkoriskeistä sekä riskienhallinnasta raportointiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että riskiraportointi on kasvanut sanamääräisesti kaikista riskiluokista ja kokonaisuudessaan vuosien 2007 ja 2008 välillä. Riskiraportoinnin kattavuus eli tasapuolisuus on parantunut toimintakertomuksissa, mutta laskenut vapaaehtoisissa osioissa. Yritys- ja markkinakohtaisista tekijöistä yrityksen koko, raportoitavien segmenttien määrä, yrityskauppojen tekeminen, velkaantuneisuus ja markkinatilanteen muutos vaikuttavat positiivisesti riskiraportoinnin laajuuteen. Yrityksen kannattavuuden yhteys riskiraportoinnin laajuuteen taas on negatiivinen. Aineettomien hyödykkeiden määrällä, price-to-book -arvolla ja yrityksen toimialan riskisyydellä ei ole vaikutusta kokonaisriskiraportoinnin laajuuteen. Muuttujien vaikutus erilaisista riskeistä raportoinnin laajuuteen poikkesi osittain kokonaisriskiraportointiin verrattuna.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.