School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12223
Rahoitusvarojen uudelleenluokittelun vaikutus vuoden 2008 tilinpäätöksiin - EU-maiden julkisesti noteeratut pankit
Author: Veijalainen, Rosi
Title: Rahoitusvarojen uudelleenluokittelun vaikutus vuoden 2008 tilinpäätöksiin - EU-maiden julkisesti noteeratut pankit
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pankit; banks; EU; EU; tilinpäätös; balances of books
Pages: 100
Key terms: Basel II; IAS 39; käypä arvo; rahoitusinstrumentit
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia syksyllä 2008 tehdyn IAS 39 -standardin uudistuksen vaikutusta EU-maiden listattujen pankkien vuoden 2008 tilinpää-töksiin. Uudistuksessa sallittiin rahoitusvarojen uudelleenluokittelu eri rahoi-tusvaraluokkien kesken tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tarkoituksena on selvittää uudelleenluokittelujen tulosvaikutus eli miten paljon heikommat vuoden 2008 tulokset olisivat olleet, ellei standardimuutosta olisi toteutettu sekä miten uu-delleenluokittelu on vaikuttanut pankkien vakavaraisuuteen. Tutkimusmene-telmä on deskriptiivinen ja uudelleenluokittelun euromääräistä vaikutusta vuo-den 2008 tuloksiin ja vakavaraisuuspääomiin tutkitaan uudistetun IFRS 7:n mukaan raportoitujen lukujen perusteella.

Tutkimusaineisto ja sen käsittely Tutkimusaineisto muodostuu EU-maiden julkisesti noteerattujen pankkien ti-linpäätösinformaatiosta vuodelta 2008. Otokseen valikoituneilta pankeilta vaa-dittiin IFRS-standardien soveltamista sekä Basel II -vakavaraisuussuosituksen noudattamista. Otoksen pankkien ensisijaisen SIC-toimialaluokan tuli olla 602- tai 603-alkuinen. Tutkimuksen lopulliseksi otokseksi muodostui yhteensä 100 pankkia. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson One Bankerin Worldscope ja Thomson -tietokannoista sekä pankkien vuoden 2008 tilinpäätöksistä.

Tulokset Tutkimuksessa havaittiin rahoitusvarojen uudelleenluokitteluilla olevan huomat-tava vaikutus pankkien tuloksiin. Rahoitusvarojaan uudelleenluokittelemalla pankit välttyivät käyvän arvon muutosten tulosvaikutteiselta kirjaamiselta. Ilman uudelleenluokittelua pankkien tulokset olisivat olleet keskimäärin 36,02 % hei-kompia vuonna 2008. Uudelleenluokitteluilla todettiin olevan pienempi vaikutus pankkien vakavaraisuuspääoman määrään sekä vakavaraisuusasteeseen. Uudel-leenluokittelun ansiosta pankkien vakavaraisuuspääomat olivat keskimäärin 2,55 % ja vakavaraisuusasteet 29 prosentin sadasosaa korkeammat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.