Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12223
Rahoitusvarojen uudelleenluokittelun vaikutus vuoden 2008 tilinpäätöksiin - EU-maiden julkisesti noteeratut pankit
Tekijä: Veijalainen, Rosi
Otsikko: Rahoitusvarojen uudelleenluokittelun vaikutus vuoden 2008 tilinpäätöksiin - EU-maiden julkisesti noteeratut pankit
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pankit; banks; EU; EU; tilinpäätös; balances of books
Sivumäärä: 100
Avainsanat: Basel II; IAS 39; käypä arvo; rahoitusinstrumentit
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia syksyllä 2008 tehdyn IAS 39 -standardin uudistuksen vaikutusta EU-maiden listattujen pankkien vuoden 2008 tilinpää-töksiin. Uudistuksessa sallittiin rahoitusvarojen uudelleenluokittelu eri rahoi-tusvaraluokkien kesken tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tarkoituksena on selvittää uudelleenluokittelujen tulosvaikutus eli miten paljon heikommat vuoden 2008 tulokset olisivat olleet, ellei standardimuutosta olisi toteutettu sekä miten uu-delleenluokittelu on vaikuttanut pankkien vakavaraisuuteen. Tutkimusmene-telmä on deskriptiivinen ja uudelleenluokittelun euromääräistä vaikutusta vuo-den 2008 tuloksiin ja vakavaraisuuspääomiin tutkitaan uudistetun IFRS 7:n mukaan raportoitujen lukujen perusteella.

Tutkimusaineisto ja sen käsittely Tutkimusaineisto muodostuu EU-maiden julkisesti noteerattujen pankkien ti-linpäätösinformaatiosta vuodelta 2008. Otokseen valikoituneilta pankeilta vaa-dittiin IFRS-standardien soveltamista sekä Basel II -vakavaraisuussuosituksen noudattamista. Otoksen pankkien ensisijaisen SIC-toimialaluokan tuli olla 602- tai 603-alkuinen. Tutkimuksen lopulliseksi otokseksi muodostui yhteensä 100 pankkia. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson One Bankerin Worldscope ja Thomson -tietokannoista sekä pankkien vuoden 2008 tilinpäätöksistä.

Tulokset Tutkimuksessa havaittiin rahoitusvarojen uudelleenluokitteluilla olevan huomat-tava vaikutus pankkien tuloksiin. Rahoitusvarojaan uudelleenluokittelemalla pankit välttyivät käyvän arvon muutosten tulosvaikutteiselta kirjaamiselta. Ilman uudelleenluokittelua pankkien tulokset olisivat olleet keskimäärin 36,02 % hei-kompia vuonna 2008. Uudelleenluokitteluilla todettiin olevan pienempi vaikutus pankkien vakavaraisuuspääoman määrään sekä vakavaraisuusasteeseen. Uudel-leenluokittelun ansiosta pankkien vakavaraisuuspääomat olivat keskimäärin 2,55 % ja vakavaraisuusasteet 29 prosentin sadasosaa korkeammat.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.