School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12224
Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä
Author: Saarelainen, Päivi
Title: Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; osakeyhtiöt; joint stock companies; lainsäädäntö; legislation; yritysjuridiikka; business law; maksuvalmius; corporate liquidity
Pages: 71
Full text:
» hse_ethesis_12224.pdf pdf  size:466 KB (477180)
Key terms: tilintarkastus; auditing; voitonjako; maksukyky; osakeyhtiölaki
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Vuonna 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain 13:2§:n mukaan varoja ei saa jakaa, jos yhtiö on maksukyvytön tai jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukaan vastuussa laittomasta varojen jaosta huomauttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen vaikutus osakeyhtiölain muutoksella ja tilintarkastuksen laadulla on ollut heikon maksukyvyn yhtiöiden voitonjakoon.

Lähdeaineisto

Tutkielman hypoteesien rakentamiseksi suoritettiin asiantuntijahaastatteluita. Hypoteeseja testattiin tilastollisella aineistolla, joka koostui 61 884 yhtiöhavainnosta. Havainnot kertoivat suomalaisten osakeyhtiöiden voitonjaosta, maksukyvystä ja tilintarkastuksesta vuosina 2006 ja 2008. Aineisto saatiin Asiakastieto Oy:stä.

Aineiston käsittely

Tutkielman tilastollinen analyysi tehtiin t-testillä ja logistisella regressiomallilla. Mallin selitettäväksi tekijäksi tuli voitonjako, jota selitettiin maksukyvyttömyyttä kuvaavalla maksuhäiriöllä, tilintarkastuksen laadulla, lakimuutosta kuvaavalla vuosimuuttujalla sekä erinäisillä kontrollimuuttujilla.

Tulokset

Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että osakeyhtiölain muutos on vähentänyt voitonjakoa heikon maksukyvyn yhtiöissä. Voittoa jakavien osuus maksuhäiriöisissä yhtiöissä on laskenut lakimuutoksen tultua voimaan muiden yhtiöiden voitonjaon yleistyessä. Tilintarkastuksen laadun ei kuitenkaan havaita vaikuttavan voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.