Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12224
Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä
Tekijä: Saarelainen, Päivi
Otsikko: Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; osakeyhtiöt; joint stock companies; lainsäädäntö; legislation; yritysjuridiikka; business law; maksuvalmius; corporate liquidity
Sivumäärä: 71
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12224.pdf pdf  koko: 466 KB (477180)
Avainsanat: tilintarkastus; auditing; voitonjako; maksukyky; osakeyhtiölaki
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Vuonna 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain 13:2§:n mukaan varoja ei saa jakaa, jos yhtiö on maksukyvytön tai jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukaan vastuussa laittomasta varojen jaosta huomauttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen vaikutus osakeyhtiölain muutoksella ja tilintarkastuksen laadulla on ollut heikon maksukyvyn yhtiöiden voitonjakoon.

Lähdeaineisto

Tutkielman hypoteesien rakentamiseksi suoritettiin asiantuntijahaastatteluita. Hypoteeseja testattiin tilastollisella aineistolla, joka koostui 61 884 yhtiöhavainnosta. Havainnot kertoivat suomalaisten osakeyhtiöiden voitonjaosta, maksukyvystä ja tilintarkastuksesta vuosina 2006 ja 2008. Aineisto saatiin Asiakastieto Oy:stä.

Aineiston käsittely

Tutkielman tilastollinen analyysi tehtiin t-testillä ja logistisella regressiomallilla. Mallin selitettäväksi tekijäksi tuli voitonjako, jota selitettiin maksukyvyttömyyttä kuvaavalla maksuhäiriöllä, tilintarkastuksen laadulla, lakimuutosta kuvaavalla vuosimuuttujalla sekä erinäisillä kontrollimuuttujilla.

Tulokset

Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että osakeyhtiölain muutos on vähentänyt voitonjakoa heikon maksukyvyn yhtiöissä. Voittoa jakavien osuus maksuhäiriöisissä yhtiöissä on laskenut lakimuutoksen tultua voimaan muiden yhtiöiden voitonjaon yleistyessä. Tilintarkastuksen laadun ei kuitenkaan havaita vaikuttavan voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.