School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12246
Liikearvon arvonalennukset Euroopan unionin ja Yhdysvaltain talousalueilla 2007-2008.
Author: Sivula, Ilkka
Title: Liikearvon arvonalennukset Euroopan unionin ja Yhdysvaltain talousalueilla 2007-2008.
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill
Pages: 55
Key terms: liikearvo; arvonalennus; IAS 36; SFAS 142
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kulttuurin ja institutionaalisen oikeusjärjestelmän, eli ns. common- ja code law- järjestelmän vaikutusta tehtyihin liikearvon arvonalennuksia koskeviin kirjauspäätöksiin vuosina 2007 ja 2008. Teoreettisen osion tarkoituksena oli kuvat aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta ja liikearvon arvonalennuksiin vaikuttavaa sääntely-ympäristöä. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin koti- ja ulkomaista kansainvälisiä laskentastandardeja koskevaa kirjallisuutta ja aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksen havaintoaineisto kerättiin Thomson One Banker- ohjelmiston Worldscope- tietokannasta vuosilta 2007 ja 2008. Havaintoaineisto sisälsi tilinpäätösinformaatiota kaikista niistä yrityksistä, joista oli saatavissa tieto siitä, oliko yritys tehnyt liikearvon ar-vonalennusta koskevan kirjauksen tai ei.

Aineiston käsittely

Havaintoaineiston avulla pyrittiin luomaan regressiomalleja, joiden tarkoituksena oli selvittää kulttuurin ja institutionaalisen oikeusjärjestelmän vaikutusta lii-kearvon arvonalennuksia koskeviin kirjauspäätöksiin. Regressiomalleissa yri-tyksen tilinpäätösinformaation joukosta valittiin kontrollimuuttujiksi sopivat muuttujat ja selittäväksi muuttujaksi valittiin kulttuuria kuvaava ja institutionaa-lista oikeusjärjestelmää kuvaava muuttuja.

Tulokset

Tutkimustulosten mukaan kulttuurilla ei havaittu olevan vaikutusta liikearvon arvonalennuksia koskeviin kirjauspäätöksiin. Sen sijaan institutionaalisen oike-usjärjestelmän havaittiin vaikuttavan yritysten tekemiin liikearvon arvonalen-nuksia koskeviin kirjauspäätöksiin. Institutionaalisista oikeusjärjestelmistä common law- maiden havaittiin tehneen enemmän liikearvon arvonalennuksia koskevia kirjauspäätöksiä, kuin code law- maista tulleet yritykset olivat tehneet vastaavana aikana.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.