Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12246
Liikearvon arvonalennukset Euroopan unionin ja Yhdysvaltain talousalueilla 2007-2008.
Tekijä: Sivula, Ilkka
Otsikko: Liikearvon arvonalennukset Euroopan unionin ja Yhdysvaltain talousalueilla 2007-2008.
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill
Sivumäärä: 55
Avainsanat: liikearvo; arvonalennus; IAS 36; SFAS 142
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kulttuurin ja institutionaalisen oikeusjärjestelmän, eli ns. common- ja code law- järjestelmän vaikutusta tehtyihin liikearvon arvonalennuksia koskeviin kirjauspäätöksiin vuosina 2007 ja 2008. Teoreettisen osion tarkoituksena oli kuvat aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta ja liikearvon arvonalennuksiin vaikuttavaa sääntely-ympäristöä. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin koti- ja ulkomaista kansainvälisiä laskentastandardeja koskevaa kirjallisuutta ja aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksen havaintoaineisto kerättiin Thomson One Banker- ohjelmiston Worldscope- tietokannasta vuosilta 2007 ja 2008. Havaintoaineisto sisälsi tilinpäätösinformaatiota kaikista niistä yrityksistä, joista oli saatavissa tieto siitä, oliko yritys tehnyt liikearvon ar-vonalennusta koskevan kirjauksen tai ei.

Aineiston käsittely

Havaintoaineiston avulla pyrittiin luomaan regressiomalleja, joiden tarkoituksena oli selvittää kulttuurin ja institutionaalisen oikeusjärjestelmän vaikutusta lii-kearvon arvonalennuksia koskeviin kirjauspäätöksiin. Regressiomalleissa yri-tyksen tilinpäätösinformaation joukosta valittiin kontrollimuuttujiksi sopivat muuttujat ja selittäväksi muuttujaksi valittiin kulttuuria kuvaava ja institutionaa-lista oikeusjärjestelmää kuvaava muuttuja.

Tulokset

Tutkimustulosten mukaan kulttuurilla ei havaittu olevan vaikutusta liikearvon arvonalennuksia koskeviin kirjauspäätöksiin. Sen sijaan institutionaalisen oike-usjärjestelmän havaittiin vaikuttavan yritysten tekemiin liikearvon arvonalen-nuksia koskeviin kirjauspäätöksiin. Institutionaalisista oikeusjärjestelmistä common law- maiden havaittiin tehneen enemmän liikearvon arvonalennuksia koskevia kirjauspäätöksiä, kuin code law- maista tulleet yritykset olivat tehneet vastaavana aikana.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.