School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12250
Rekrytointipäätöksenteko investointiviitekehyksessä: case-tutkimus
Author: Romo, Aino
Title: Rekrytointipäätöksenteko investointiviitekehyksessä: case-tutkimus
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; rekrytointi; recruiting; päätöksenteko; decision making; strategia; strategy; henkilöstöhallinto; personnel management
Pages: 88
Full text:
» hse_ethesis_12250.pdf pdf  size:449 KB (459185)
Key terms: rekrytointipäätöksenteko; resurssilähtöinen strategia-ajattelu; strateginen henkilöstösuunnittelu; strateginen investointi; henkilöstövoimavarojen laskentatoimi
Abstract:
Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli luoda keskustelua laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen välille. Tutkimus valittiin tehtäväksi investointiviitekehyksessä. Empiirisessä osiossa tavoitteena oli selvittää, mitä kriteerejä tietointensiiviset yritykset käyttävät rekrytointipäätöksenteossa ja minkä takia. Kysymysasettelun pohjalta tarkoi-tuksena oli tehdä tulkintoja siitä, kuinka johdonlaskentatoimi tukee rekrytointipäätök-sentekoa ja millaisia mahdollisuuksia ja haasteita yrityksen näkökulmasta liittyy rek-rytointikriteerien käyttöön ja siten formaaliin päätöksenteon arviointiin.

Kvalitatiivinen case-tutkimus tehtiin tutkimalla viiden tietointensiivisen kohdeyrityk-sen rekrytointikäytänteitä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joita tehtiin yhteensä 11 ajanjaksolla 11/2009-1/2010. Haastatteluaineisto teemoiteltiin, ja koh-deyritysten käyttämiä rekrytointikriteerejä analysoitiin investointiviitekehyksessä.

Investointiviitekehys auttoi luomaan halutun diskurssin eri tieteenalojen välille. Tut-kimuksessa havaittiin, että rekrytointipäätöstä arvioidaan epäformaalisti strategisesta, taloudellisesta ja riskin näkökulmasta. Johdon laskentatoimi tuottaa budjetin lisäksi lähinnä kustannus- ja tuottotietoja päätöksentekoa tukemaan. Etukäteen määritettyjen rekrytointikriteerien havaittiin auttavan suuntaamaan rajallisia resursseja strategisiin osaamisalueisiin sekä ohjaavan ideointia. Toisaalta ne byrokratisoivat toimintaa. Säännöllisesti kerätyn henkilöstöinformaation havaittiin edistävän proaktiivista henki-löstösuunnittelua ja edistävän strategisten osaamisalueiden identifiointia. Informaation keräämisen huomattiin kuitenkin vaativan osaamista, resursseja sekä oikeaa asennetta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.