Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12250
Rekrytointipäätöksenteko investointiviitekehyksessä: case-tutkimus
Tekijä: Romo, Aino
Otsikko: Rekrytointipäätöksenteko investointiviitekehyksessä: case-tutkimus
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; rekrytointi; recruiting; päätöksenteko; decision making; strategia; strategy; henkilöstöhallinto; personnel management
Sivumäärä: 88
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12250.pdf pdf  koko: 449 KB (459185)
Avainsanat: rekrytointipäätöksenteko; resurssilähtöinen strategia-ajattelu; strateginen henkilöstösuunnittelu; strateginen investointi; henkilöstövoimavarojen laskentatoimi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli luoda keskustelua laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen välille. Tutkimus valittiin tehtäväksi investointiviitekehyksessä. Empiirisessä osiossa tavoitteena oli selvittää, mitä kriteerejä tietointensiiviset yritykset käyttävät rekrytointipäätöksenteossa ja minkä takia. Kysymysasettelun pohjalta tarkoi-tuksena oli tehdä tulkintoja siitä, kuinka johdonlaskentatoimi tukee rekrytointipäätök-sentekoa ja millaisia mahdollisuuksia ja haasteita yrityksen näkökulmasta liittyy rek-rytointikriteerien käyttöön ja siten formaaliin päätöksenteon arviointiin.

Kvalitatiivinen case-tutkimus tehtiin tutkimalla viiden tietointensiivisen kohdeyrityk-sen rekrytointikäytänteitä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joita tehtiin yhteensä 11 ajanjaksolla 11/2009-1/2010. Haastatteluaineisto teemoiteltiin, ja koh-deyritysten käyttämiä rekrytointikriteerejä analysoitiin investointiviitekehyksessä.

Investointiviitekehys auttoi luomaan halutun diskurssin eri tieteenalojen välille. Tut-kimuksessa havaittiin, että rekrytointipäätöstä arvioidaan epäformaalisti strategisesta, taloudellisesta ja riskin näkökulmasta. Johdon laskentatoimi tuottaa budjetin lisäksi lähinnä kustannus- ja tuottotietoja päätöksentekoa tukemaan. Etukäteen määritettyjen rekrytointikriteerien havaittiin auttavan suuntaamaan rajallisia resursseja strategisiin osaamisalueisiin sekä ohjaavan ideointia. Toisaalta ne byrokratisoivat toimintaa. Säännöllisesti kerätyn henkilöstöinformaation havaittiin edistävän proaktiivista henki-löstösuunnittelua ja edistävän strategisten osaamisalueiden identifiointia. Informaation keräämisen huomattiin kuitenkin vaativan osaamista, resursseja sekä oikeaa asennetta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.