School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12286
Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007
Author: Ahokas, Jonne
Title: Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; sisäinen tarkastus; internal auditing; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland
Pages: 85
Full text:
» hse_ethesis_12286.pdf pdf  size:903 KB (924422)
Key terms: sisäinen tarkastus; corporate governance; listayhtiö
Abstract:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 20.04.2010 Jonne Ahokas SISÄISEN TARKASTUKSEN KYSYNTÄ – Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli teorian ja empiirisen aineiston avulla selvittää sisäisen tarkastuksen kysyntään vaikuttavia ominaisuuksia suomalaisissa listayhtiöissä. Listayhtiöiden ominaisuudet jaettiin kolmeen kategoriaan – 1) koko ja monimutkaisuus, 2) omistusrakenne ja 3) corporate governance. Kutakin kategoriaa tutkittiin pääasiassa yksin.

Lähdeaineisto

Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki Helsingin Pörssin päälistalla vuoden 2007 viimeisenä päivänä listattuina olleet yhtiöt. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 112 yhtiötä, joista 42:lla sisäinen tarkastus oli organisoitu ja 70:llä sisäistä tarkastusta ei ollut organisoitu. Tiedot kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista, kaupallisesta yritystietokannasta sekä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) kotisivuilta.

Aineiston käsittely

Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytettiin sisäisen tarkastuksen kysyntää selittäviä malleja. Tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kvantitatiivisia. Yhteensä neljälle sisäisen tarkastuksen kysyntää selittävälle mallille suoritettiin logistiset regressioanalyysit sekä malleissa käytetyille muuttujille korrelaatiotestit.

Tulokset

Tutkielman tulokset osoittavat, että positiivisesti sisäisen tarkastuksen kysyntään suomalaisissa listayhtiöissä varovaisesti arvioituna vaikuttavat yritysten ominaisuuksista listayhtiön suuri koko, laaja tilintarkastus, omistajien suuri lukumäärä sekä suhteellisen suuri vieraan pääoman osuus. Kaksi ensimmäistä havaintoa saivat voimakasta tukea aikaisemmasta tutkimuksesta. Suuri yritys, joka maksaa suhteellisen paljon tilintarkastuspalkkiota, on keskiverto yritystä todennäköisemmin organisoinut myös sisäisen tarkastuksen. Omistajien suuren lukumäärän vaikutuksen sisäisen tarkastuksen kysyntään voidaan varovaisesti arvioiden olettaa viittaavan siihen, että suomalaisten listayhtiöiden omistajat ovat ymmärtäneet sisäisen tarkastuksen merkityksen heidän kannaltaan ja näin ollen osaavat sen organisointia vaatia. Vastaava on havaittavissa myös vieraan pääoman sijoittajien suhteen.

Avainsanat

Sisäinen tarkastus, Corporate governance, Listayhtiö
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.