Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12286
Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007
Tekijä: Ahokas, Jonne
Otsikko: Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; sisäinen tarkastus; internal auditing; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12286.pdf pdf  koko: 903 KB (924422)
Avainsanat: sisäinen tarkastus; corporate governance; listayhtiö
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 20.04.2010 Jonne Ahokas SISÄISEN TARKASTUKSEN KYSYNTÄ – Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli teorian ja empiirisen aineiston avulla selvittää sisäisen tarkastuksen kysyntään vaikuttavia ominaisuuksia suomalaisissa listayhtiöissä. Listayhtiöiden ominaisuudet jaettiin kolmeen kategoriaan – 1) koko ja monimutkaisuus, 2) omistusrakenne ja 3) corporate governance. Kutakin kategoriaa tutkittiin pääasiassa yksin.

Lähdeaineisto

Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki Helsingin Pörssin päälistalla vuoden 2007 viimeisenä päivänä listattuina olleet yhtiöt. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 112 yhtiötä, joista 42:lla sisäinen tarkastus oli organisoitu ja 70:llä sisäistä tarkastusta ei ollut organisoitu. Tiedot kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista, kaupallisesta yritystietokannasta sekä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) kotisivuilta.

Aineiston käsittely

Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytettiin sisäisen tarkastuksen kysyntää selittäviä malleja. Tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kvantitatiivisia. Yhteensä neljälle sisäisen tarkastuksen kysyntää selittävälle mallille suoritettiin logistiset regressioanalyysit sekä malleissa käytetyille muuttujille korrelaatiotestit.

Tulokset

Tutkielman tulokset osoittavat, että positiivisesti sisäisen tarkastuksen kysyntään suomalaisissa listayhtiöissä varovaisesti arvioituna vaikuttavat yritysten ominaisuuksista listayhtiön suuri koko, laaja tilintarkastus, omistajien suuri lukumäärä sekä suhteellisen suuri vieraan pääoman osuus. Kaksi ensimmäistä havaintoa saivat voimakasta tukea aikaisemmasta tutkimuksesta. Suuri yritys, joka maksaa suhteellisen paljon tilintarkastuspalkkiota, on keskiverto yritystä todennäköisemmin organisoinut myös sisäisen tarkastuksen. Omistajien suuren lukumäärän vaikutuksen sisäisen tarkastuksen kysyntään voidaan varovaisesti arvioiden olettaa viittaavan siihen, että suomalaisten listayhtiöiden omistajat ovat ymmärtäneet sisäisen tarkastuksen merkityksen heidän kannaltaan ja näin ollen osaavat sen organisointia vaatia. Vastaava on havaittavissa myös vieraan pääoman sijoittajien suhteen.

Avainsanat

Sisäinen tarkastus, Corporate governance, Listayhtiö
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.