School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12287
Controllerin rooli johtamisen tukena - Liikkeenjohdon näkökulmia controllerin työhön
Author: Karhunen, Katri
Title: Controllerin rooli johtamisen tukena - Liikkeenjohdon näkökulmia controllerin työhön
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; mis; mis; johtaminen; management; päätöksenteko; decision making
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_12287.pdf pdf  size:661 KB (676720)
Key terms: controller; roolimuutos; roolimetaforat; vuorovaikutus; johtaminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten liiketoiminnan operatiivinen johto näkee controllerin roolin johtamisen ja päätöksenteon tukena ja minkälaiset tekijät tähän vaikuttavat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös controllerin ja johdon vuorovaikutusta sekä controllereiden organisatorista asemaa. Controllerin roolia käsitteleviä teorioita on tarkoitus arvioida tärkeän sidosryhmän eli liikkeenjohdon näkökulmasta, sillä tämä näkökulma ei juuri ole ollut esillä aikaisemmassa tutkimuksessa.

Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdekirjallisuutena käytettiin runsaasti ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita koskien controllereiden työtä, roolia ja asemaa organisaatiossa. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 8 henkilöä yhdestä suomalaisesta teollisuusyrityksestä. Haastateltavat toimivat yrityksessä päällikkö- ja johtotason tehtävissä myynnissä ja tuotannossa ja ovat työssään säännöllisesti tekemisissä controllerin kanssa.

Aineiston käsittely Tutkimus tehtiin teoriaa havainnollistavana case-tutkimuksena, jossa tehtyjä havaintoja verrataan aiempaan teoriaan ja pyritään näin arvioimaan teorioiden toimivuutta sidosryhmänäkökulmasta.

Tulokset Tutkimus osoittaa, että esitellyt controllerin roolia kuvaavat teoriat kestävät tarkastelun myös liikkeenjohdon näkökulmasta ja saavat näin ollen tukea tämän tutkimuksen kautta. Teoriaa voidaan kehittää lähinnä roolimetaforien osalta esimerkiksi tuomalla mukaan IT:n merkitys controllerin työssä ja kritisoimalla tulevaisuusorientoituneen roolin realistisuutta. Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä ovat erilaiset yksilö- ja yritystason tekijät ja rakenteet, jotka vaikuttavat controllerin roolin muotoutumiseen organisaatiossa. Nämä tekijät rajoittavat controllerin työn menestyksekästä toteuttamista, mutta ovat useimmiten controllerin ja paikallisjohdon vaikutusvallan ulkopuolella.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.