Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12287
Controllerin rooli johtamisen tukena - Liikkeenjohdon näkökulmia controllerin työhön
Tekijä: Karhunen, Katri
Otsikko: Controllerin rooli johtamisen tukena - Liikkeenjohdon näkökulmia controllerin työhön
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; mis; mis; johtaminen; management; päätöksenteko; decision making
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12287.pdf pdf  koko: 661 KB (676720)
Avainsanat: controller; roolimuutos; roolimetaforat; vuorovaikutus; johtaminen
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten liiketoiminnan operatiivinen johto näkee controllerin roolin johtamisen ja päätöksenteon tukena ja minkälaiset tekijät tähän vaikuttavat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös controllerin ja johdon vuorovaikutusta sekä controllereiden organisatorista asemaa. Controllerin roolia käsitteleviä teorioita on tarkoitus arvioida tärkeän sidosryhmän eli liikkeenjohdon näkökulmasta, sillä tämä näkökulma ei juuri ole ollut esillä aikaisemmassa tutkimuksessa.

Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdekirjallisuutena käytettiin runsaasti ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita koskien controllereiden työtä, roolia ja asemaa organisaatiossa. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 8 henkilöä yhdestä suomalaisesta teollisuusyrityksestä. Haastateltavat toimivat yrityksessä päällikkö- ja johtotason tehtävissä myynnissä ja tuotannossa ja ovat työssään säännöllisesti tekemisissä controllerin kanssa.

Aineiston käsittely Tutkimus tehtiin teoriaa havainnollistavana case-tutkimuksena, jossa tehtyjä havaintoja verrataan aiempaan teoriaan ja pyritään näin arvioimaan teorioiden toimivuutta sidosryhmänäkökulmasta.

Tulokset Tutkimus osoittaa, että esitellyt controllerin roolia kuvaavat teoriat kestävät tarkastelun myös liikkeenjohdon näkökulmasta ja saavat näin ollen tukea tämän tutkimuksen kautta. Teoriaa voidaan kehittää lähinnä roolimetaforien osalta esimerkiksi tuomalla mukaan IT:n merkitys controllerin työssä ja kritisoimalla tulevaisuusorientoituneen roolin realistisuutta. Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä ovat erilaiset yksilö- ja yritystason tekijät ja rakenteet, jotka vaikuttavat controllerin roolin muotoutumiseen organisaatiossa. Nämä tekijät rajoittavat controllerin työn menestyksekästä toteuttamista, mutta ovat useimmiten controllerin ja paikallisjohdon vaikutusvallan ulkopuolella.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.