School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Business Law | 2010
Thesis number: 12303
Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat
Author: Pajunen, Lauri
Title: Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; tieliikenne; road transport; verotus; taxation; polttoaineet; fuels; EU; EU; Suomi; Finland
Pages: 67
Full text:
» hse_ethesis_12303.pdf pdf  size:433 KB (442949)
Key terms: valmisteverotus, polttoaineverotus
Abstract:
Tutkimuksen kohteena ovat tieliikenteen verotuksen ongelmat ja tavoitteet Suomessa ja EU:ssa. Tieliikenteen verotus on yksi osa-alue, jonka yhtenäistämiselle EU:n tasolla olisi järkeviä perusteita. Samalla tieliikenteen verotus on useissa maissa käymässä läpi historiansa suurinta muutosta. Lyhyen ajan sisällä useat EU-maat ovat muuttaneet valtaosan tieliikenteen veroista hiilidioksidipäästöön perustuviksi. Tieliikenteen verot koostuvat pääasiassa autoverosta, ajoneuvoverosta ja polttoaineiden valmisteverosta.

Tutkimuksen toisessa luvussa selvitetään tieliikenteen verotuksen nykytilaa Suomessa. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat vuoden 2008 autoverouudistus ja vuonna 2010 voimaantullut ajoneuvoverouudistus. Lisäksi tarkastellaan polttoaineiden valmisteveroon vireillä olevaa uudistusta.

Tutkimuksen kolmas luku käsittelee EU-sääntelyä ja epäyhtenäisistä verotasoista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä ja ympäristöhaittoja. Neljännessä ja viidennessä luvussa vertailen Ruotsin ja Saksan tieliikenteen verotuksen pääpiirteitä Suomen verotukseen. Kaikkien kolmen maan verotuksessa on paljon samoja elementtejä, mutta esimerkiksi autoveron osalta Suomi poikkeaa tästä joukosta. Ruotsissa ja Saksassa sitä ei peritä lainkaan.

Tutkimuksen lopuissa luvuissa tarkastellaan verojen ympäristönäkökohtia ja veromuutosten todennäköisiä vaikutuksia. Lisäksi tulevaisuuden kehitystä ja haasteita pyritään arvioimaan. Lyhyesti voidaan todeta, että vanhan mallinen tieliikenteen verotus oli suunniteltu ainoastaan kahta fossiilista polttoainetta, bensiiniä ja dieseliä ja niitä käyttäviä autoja silmällä pitäen. Seuraavien 10 – 20 vuoden kuluessa useista eri lähteistä saatavat biopolttoaineet tulevat yleistymään. Myös autojen eri moottorityypit lisääntyvät. Näiden erilaisten polttoaineiden ja autojen tehokas ja oikeudenmukainen verotus aiheuttaa haasteita tulevaisuudessa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.