School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2010
Thesis number: 12333
Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa
Author: Vasala, Vernariikka
Title: Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; markkinatutkimukset; market research; laadullinen tutkimus; qualitative research; internet; internet; kulutus; consumption; ekologia; ecology; yhteisöt; communities
Pages: 135
Key terms: tutkimusmenetelmät; laadullinen tutkimus; internet; keskustelupaneeli; konstruktiivinen tutkimusote; vastuullinen kuluttaminen; ekologisuus
Abstract:
Tutkimuksen tausta: Fokusryhmiä on toteutettu internetin välityksellä jo 1990-luvun lopusta asti. Menetelmä, ei kuitenkaan ole saavuttanut merkittävää suosiota. Fokusryhmissä henkilökohtaisella kontaktilla on perinteisesti ollut tärkeä merkitys. Tästä syystä monet kvalitatiiviset tutkijat ovat vierastaneet ajatusta tietokoneen välityksellä toteutettavista fokusryhmistä.

Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida keskustelupaneeliryhmien (”bulletin board focus groups”) soveltuvuutta tutkimusmenetelmänä markkinatutkimuksessa (mitkä ovat menetelmän edut ja rajoitteet) ja sitä millaisiin tutkimusongelmiin menetelmän käyttö soveltuisi. Lopullisena tavoitteena on luoda käytännön ohjeistus kvalitatiivisen markkinatutkimuksen toteuttamiseen keskustelupaneeliryhmien avulla. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin miksi, milloin ja miten kvalitatiivinen markkinatutkimus tulisi toteuttaa keskustelupaneeliryhmien avulla.

Metodologia: Tutkimus on laadullinen ja tutkimusotteeltaan konstruktiivinen. Siinä luotiin aikaisemman kirjallisuuden perusteella konstruktio, joka käsittelee: 1.keskustelupaneeliryhmien soveltuvuutta tutkimusmenetelmänä erilaisiin tutkimuksiin/tutkimusongelmiin 2. tutkimuksen toteuttamisesta keskustelupaneeliryhmien avulla Konstruktio testattiin toteuttamalla kolme keskustelupaneeliryhmää käytännön markkinatutkimusongelman ratkaisemiseksi.

Keskeiset tutkimustulokset: Keskustelupaneeliryhmien todettiin menetelmänä soveltuvan hyvin luonteeltaan eksploratiiviseen kvalitatiivisen markkinatutkimukseen. Toteutetun pilottitutkimuksen aiheesta ei olisi pystytty keskustelemaan perinteisissä fokusryhmissä ilman normatiivista vaikutusta. Lisäksi menetelmän avulla saatiin samaan keskusteluun kohderyhmään kuuluvia osallistujia ympäri Suomen. Tutkimuksen perusteella laadittiin käytännön ohjeistus, jonka avulla kvalitatiivinen markkinatutkija pystyy toteuttamaan tutkimuksen keskustelupaneeliryhmien avulla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.